Beredskapscenter för social- och hälsovården

Som en del av reformen av social- och hälsovården bildas beredskapscenter för social- och hälsovården. Dessa ska stärka den nationella beredskapen och förbättra samhällets förberedelser för störningssituationer och undantagstillstånd. Beredskapscentren inrättas i anslutning till univer-sitetssjukhusen och de stöder alla välfärdsområden vid samordningen och skapandet av en lägesbild av social- och hälsovårdens beredskap och förberedelser inom samarbetsområdena. 

Beredskapscentrens centrala uppgifter är att skapa och upprätthålla en lägesbild för service-systemet inom social- och hälsovården, som omfattar hela primärvården, den specialiserade sjukvården, akutsjukvården och socialvården, och att distribuera den. Social- och hälsovårds-ministeriet skapar en riksomfattande lägesbild över social- och hälsovården i samarbete med beredskapscentren. 

Beredskapscentren för social- och hälsovården fungerar i ett riksomfattande nätverk och sam¬arbetar intensivt med andra myndigheter. Beredskapscentrens verksamhet bygger på enhetliga principer och verksamhetsmodell för hela landet. Verksamhetsmodellerna och nätverken gör det möjligt för beredskapscentren att vid behov stödja och ersätta varandra.