Förebyggande av våld och brott

Arbetet mot våld och brott kräver ett omfattande samarbete mellan olika aktörer. På nationell nivå främjar ministerierna och deras underordnade institutioner sektorsövergripande arbete, bland annat genom gemensamma åtgärdsplaner. Ministerierna har egna roller i genomförandet av planerna, i en del är social- och hälsovårdsministeriet det samordnande ministeriet och i andra deltar ministeriet i det gemensamma arbetet. 

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) deltar i förebyggandet av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt i arbetet mot våld mot barn. Ministeriet ansvarar för utarbetandet av följande riksomfattande tväradministrativa planer och för uppföljningen av arbetets framskridande:

  • Planen för genomförande av den så kallade Istanbulkonventionen som gäller förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet
  • Planen för genomförande den så kallade Lanzarotekonventionen som gäller förebyggande av sexuella brott mot barn 
  • Planarbetet för En barndom utan våld
  • Barnahus-utvecklingsarbetet

Dessutom styr och övervakar social- och hälsovårdsministeriet medlingen i brottmål och tvistemål. Ministeriet deltar också bland annat i tväradministrativt arbete för att förebygga människohandel, brottsförebyggande arbete samt i förebyggande av hedersrelaterat våld och våldsbejakande radikalisering och extremism.