FI SV EN RU

Främjande av delaktighetOsallisuuden edistäminen - kuvituskuva

Vad gäller stärkandet av delaktigheten ansvarar Social- och hälsovårdsministeriet för
 
 • förebyggande av fattigdom och marginalisering
 • stöd för boende genom tjänster och bostadsbidrag
 • handikappolitiska frågor
 • frågor i anslutning till romsk politik
 • invandrares och andra särskilda gruppers välbefinnande och hälsa
 • stärkande av socialt välbefinnande
 • säkerställande av utkomsten i sista hand.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för att människor har en skälig utkomst och fungerande basservice.

Delaktighet innebär att man är med, påverkar och bryr sig samt att man får ta del av den gemensamma välfärden.

Social- och hälsopolitiken stöder delaktighet och ett människovärdigt liv bland barn och vuxna i olika ålder, kvinnor och män samt representanter för språkliga, kulturella och andra minoriteter eller särskilda grupper. Dessa omständigheter påverkas i hög grad också av lösningar som gäller arbete, boende, utbildning, rörlighet, miljö och byggande.

Strategiska tyngdpunkter och mål för att främja delaktighet

I den social- och hälsovårdspolitiska strategin och regeringsprogrammet betonas följande:
 
 • fattigdomen, ojämlikheten och marginaliseringen minskas
 • familjernas välbefinnande och vars och ens samhälleliga delaktighet utökas
 • utöver social- och hälsovårdstjänster avsedda för alla riktas åtgärder till personer i en sårbar position
 • arbete är det bästa skyddet mot fattigdom och marginalisering
 • människor i arbetsför ålder och människor med varierande arbetsförmåga kan delta i arbetslivet enligt sina resurser
 • arbetsmarknaden, beskattningen och socialskyddet utvecklas ur deltagandets och sysselsättningens perspektiv
 • utkomststödet, de kommunala tjänsterna och sysselsättningstjänsterna bildar en konsekvent helhet
 • kulturell mångfald ökar samhällets heterogenitet och innovationsförmåga.

Förebyggandet av marginalisering är ett av de tre fokusområdena i regeringsprogrammet. Syftet med det tväradministrativa handlingsprogrammet är bland annat att stärka jämlikheten mellan olika medborgargrupper, förebygga marginalisering i arbetslivet och på arbetsmarknaden samt förbättra småinkomsttagarnas ställning.

Mer information

Kari Ilmonen, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Lapset ja nuoret-tulosryhmä / LANU 0295163299