Socialförsäkring

Finlands sociala trygghet baserar sig i stor del på lagstadgade försäkringar. Denna helhet kallas socialförsäkring. De socialförsäkringsbaserade stödformerna består bland annat av arbetspension, arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, sjukförsäkring, utkomstskydd för arbetslösa samt garanti- och folkpensioner. 

Socialförsäkring tryggar försörjningen vid barnafödsel, ålderdom, arbetsoförmåga, sjukdom och arbetslöshet samt vid ekonomiska förluster som orsakats av familjeförsörjarens död. Vissa av förmånerna bygger på inkomst och arbete, andra på boende i Finland.

Medlen för förmånerna samlas från de försäkrade och arbetsgivarna genom försäkringspremier och försäkringsavgifter. En del av förmånerna finansieras ur statens skattemedel.

Folkpensionsanstalten (FPA), arbetspensions- och olycksfallsförsäkringsanstalterna samt arbetslöshetskassorna sköter om verkställandet av socialförsäkringen.

Arbetspensionsförsäkring

Arbetsgivare tecknar denna försäkring för sina arbetstagare och företagare för sig själva. Till de försäkrade utbetalas pension

  • vid arbetsoförmåga
  • på grund av ålderdom
  • i händelse av dödsfall i form av familje- och efterlevandepension

Mer om ämnet på sidorna om utkomst

Folkpension och garantipension

Folkpensionerna och garantipensionerna finansieras i sin helhet med skattemedel. Folkpensionen och garantipensionen garanterar en minimiinkomst om arbetspensionen är mycket liten eller om man inte alls har samlat in pension. 

Mer om ämnet på sidorna om utkomst

Sjukförsäkring

Alla personer som är permanent bosatta i Finland omfattas av sjukförsäkringen. Sjukförsäkringen finansieras av arbetsgivarna, arbetstagarna och staten. Från sjukförsäkringen betalas sjuk- och föräldradagpenningar, läkemedels- och reseersättningar samt kostnadsersättningar för privata hälsotjänster.

Mer om ämnet på sidorna om utkomst

Arbetslöshetsförsäkring

Alla arbetstagare i Finland omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Försäkringen finansieras av staten, arbetsgivarna och arbetstagarna genom arbetslöshets-försäkringspremier. Om arbetstagaren eller företagaren har försäkrat sig i en arbetslöshetskassa så har denne rätt till inkomstrelaterad dagpenning om han eller hon blir arbetslös. I andra fall får personen grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

Mer om ämnet på sidorna om utkomst

Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring

Arbetsgivaren tecknar en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för sina arbetstagare. Försäkringen ersätter förluster på grund av olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Mer om ämnet på sidorna om utkomst