Försäkringsläkare

En försäkringsläkare är en expert inom medicin som arbetar vid en socialförsäkringsanstalt eller vid ett försäkringsbolag.

Försäkringsläkaren fattar beslut om ansökningar om förmåner och ersättningar tillsammans med andra experter, till exempel jurister och förmånshandläggare.

Försäkringsläkaren kan medverka i att fatta beslut om till exempel sjukdagpenning, invalidpension och rehabilitering samt ersättningar från trafik- och olycksfallsförsäkringen.

Den behandlande läkaren som arbetar inom hälso- och sjukvården skriver ett utlåtande om sökan-dens hälsotillstånd. Försäkringsläkaren bedömer utifrån ansökan och de uppgifter som den behandlande läkaren gett om det finns medicinska grunder för beviljande av förmånen eller ersättningen.

Läkarutlåtandet av den behandlande läkaren är således en central informationskälla vid ersättningsavgörandena. Försäkringsanstalten fattar dock beslut om beviljande av en förmån eller ersättning på basis av alla uppgifter som har relevans för ansökan.

Beslutet grundar sig på lagstiftning


Försäkringsläkarens och försäkringsanstalternas beslut baserar sig på lagstiftning samt på tidigare avgöranden i motsvarande fall.

I lagstiftningen fastställs hurdana förmåner och ersättningar som ska betalas ur försäkringen, till vem de ska betalas och under vilka förutsättningar. Dessutom reglerar lagen på vilket sätt besluten ska motiveras.

Försäkringsanstalten beslutar om förmånen eller ersättningen genom att tillämpa lagstiftningen som gäller försäkringen.

Försäkringsanstalterna ger råd till de sökande

Ansökan om olika ersättningar och förmåner skiljer sig från varandra.

Om du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall, kontrollera vilken försäkring som kan vara till hjälp. Försäkringsanstalterna ger råd till sökandena. Information och råd fås också från företagshälsovården, hälsovårdscentralen eller sjukhuset. 

Grunden för ersättningen kan beroende på försäkringen vara till exempel den återstående arbets-förmågan eller det sätt på vilken sjukdomen uppkommit.

Storleken av vissa ersättningar påverkas av hur allvarlig sjukdomen eller skadan är. Vid beviljande av en enskild förmån eller ersättning har det också betydelse vilka andra förmåner eller ersättningar sökanden har fått. 

Sjukdom eller skada            Försäkring Försäkringsanstalt  På andra webbplatser
Kortvarig sjukdom    
     
Sjukförsäkring
Sjukförsäkringslagen
 
Folkpensionsanstalten (FPA) Folkpensionsanstalten (FPA)

Långvarig sjukdom 

Folkpension
Folkpensionslagen

Arbetspension
Lagen om pension för arbetstagare
Lagen om pension för företagare
Lagen om pension för lantbruksföretagare
Lagen om sjömanspensioner
Pensionslagen för den offentliga sektorn
 

 

FPA

Arbetspensionanstalter
    

Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK)
Pensionsskyddscentralen (PSC)
Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry 

Skada orsakad av olycksfall i arbetet eller sjukdom orsakad av arbete

Försäkring för olycksfall i arbetet

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

Försäkringsbolag Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK)
Skada eller sjukdom som orsakats av trafikskada

Trafikförsäkring
Trafikförsäkringslagen
Skadeståndslagen 

Försäkringsbolag Trafikförsäkringscentralen (TFC)
Skada eller sjukdom som orsakats av hälso- och sjukvården

Patientförsäkring
Patientförsäkringslagen
Skadeståndslagen

Patientförsäkringscentralen  Patientförsäkringscentralen (PFC)

Se också:

Mer information

Kirsi Terhemaa, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för pensioner och privatförsäkringar / EVY Telefon:0295163546   E-postadress: