Social- och hälsovårdstjänster                         

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer riktlinjerna för utvecklande av social- och hälsovårdstjänsterna, bereder lagstiftningen och styr genomförandet av reformer. Kommunerna har ansvar för ordnandet av tjänster.

Ministeriet anser att det är viktigt att social- och hälsotjänster ordnas, tjänster utvecklas som en helhet och att förebyggande och klientens ställning betonas i utvecklingsarbetet.

 

 • Lagstiftning »

  Lagstiftningen om social trygghet.

 • Ansvariga instanser inom social- och hälsovården »

  Kommunal social- och hälsovård som förverkligas med hjälp av stöd från staten ligger som grund för social- och hälsovårdssystemet. Tjänster produceras även av privata företag och organisationer.

 • Socialtjänster »

  Det är kommunernas uppgift att tillhandahålla socialtjänster. Utbudet av tjänster är omfattande. De syftar till att förebygga sociala problem, bevara den sociala tryggheten och stödja människors förmåga att klara sig på egen hand.

 • Hälsovårdstjänster »

  Hälso- och sjukvårdens mål är att främja och upprätthålla befolkningens hälsa, välbefinnande, arbets- och funktionsförmåga och sociala trygghet samt att minska hälsoskillnaderna.

 • Rehabilitering »

  Syftet med rehabilitering är att främja funktionsförmågan, förmågan att klara sig på egen hand, välbefinnandet, möjligheterna att vara delaktig och sysselsättningen hos en person som är sjuk eller har funktionsnedsättning.

 • Läkemedelsbehandling »

  Läkemedelsbehandling är den behandlings-metod som används mest i hälso- och sjukvården. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för utvecklandet av läkemedels-försörjningen och lagstiftningen om läkemedel.

 • Klientavgifter inom social- och hälsovården »

  Målet för avgiftspolitiken är att avgifterna aldrig ska utgöra ett hinder för den som behöver hjälp.

 • Klientens ställning »

  I lagarna fastställs de rättsliga principerna för hur patienter och klienter inom socialvården ska bemötas.

 • Personal inom social- och hälsovården »

  Social- och hälsovårdsministeriets mål är att säkerställa tillräcklig tillgång till personal inom social- och hälsovården och att deras yrkesmässiga kunnande är bra.

 • Informationshantering inom hälso- och sjukvården »

  Social- och hälsovårdens servicesystem ska utgå från klienternas behov. Genom elektronisk informationshantering kan medborgare och yrkesutbildad personal få tillgång till aktuella uppgifter och moderna verktyg.

 • Barn, unga och familjer »

  Social- och hälsovårdsministeriet arbetar framför allt för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna och att garantera barnfamiljer en tryggad utkomst. Samordningen av arbete och familj är ett av de prioriterade områdena i ministeriets familjepolitik.

 • Äldre »

  Social- och hälsovårdsministeriet har som mål att främja de äldres funktionsförmåga, självständiga liv och aktiva delaktighet i samhället.

 • Social trygghet och tjänster för asylsökande i Finland »

  Människor som ansöker om asyl i Finland har rätt att få mottagningstjänster för att trygga den oundgängliga försörjning och omsorg de behöver.