Social- och hälsovårdstjänster                         

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer riktlinjerna för utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna, bereder lagstiftningen och styr genomförandet av reformer.

 • Lagstiftning »

  Lagstiftningen om social trygghet.

 • Ansvariga instanser inom social- och hälsovården »

  Offentliga social- och hälsovårdstjänsterna ligger som grund för social- och hälsovårdssystemet. Tjänster produceras även av privata företag och organisationer.

 • Välfärdsområden »

  Välfärdsområdena ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet. Det finns 21 välfärdsområden i Finland.

 • Socialtjänster »

  Socialtjänster syftar till att förebygga sociala problem, bevara den sociala tryggheten och stödja människors förmåga att klara sig på egen hand.

 • Hälsovårdstjänster »

  Hälso- och sjukvårdens mål är att främja och upprätthålla befolkningens hälsa, välbefinnande, arbets- och funktionsförmåga och sociala trygghet samt att minska hälsoskillnaderna.

 • Rehabilitering »

  Syftet med rehabilitering är att främja funktionsförmågan, förmågan att klara sig på egen hand, välbefinnandet, möjligheterna att vara delaktig och sysselsättningen hos en person som är sjuk eller har funktionsnedsättning.

 • Läkemedelsbehandling »

  Social- och hälsovårdsministeriet svarar för utvecklandet av läkemedelsförsörjningen och lagstiftningen om läkemedel.

 • Klientavgifter inom social- och hälsovården »

  Målet för avgiftspolitiken är att avgifterna aldrig ska utgöra ett hinder för den som behöver hjälp.

 • Klientens ställning »

  I lagarna fastställs de rättsliga principerna för hur patienter och klienter inom socialvården ska bemötas.

 • Personal inom social- och hälsovården »

  Social- och hälsovårdsministeriets mål är att säkerställa tillräcklig tillgång till personal inom social- och hälsovården och att deras yrkesmässiga kunnande är bra.

 • Informationshantering inom hälso- och sjukvården »

  Genom elektronisk informationshantering kan medborgare och yrkesutbildad personal få tillgång till aktuella uppgifter och moderna verktyg.

 • Barn, unga och familjer »

  Social- och hälsovårdsministeriet arbetar framför allt för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna och att garantera barnfamiljer en tryggad utkomst.

 • Äldre »

  Social- och hälsovårdsministeriet har som mål att främja de äldres funktionsförmåga, självständiga liv och aktiva delaktighet i samhället.

 • Social trygghet och tjänster för asylsökande i Finland »

  Människor som ansöker om asyl i Finland har rätt att få mottagningstjänster för att trygga den oundgängliga försörjning och omsorg de behöver.