Indexjusteringar i sociala förmåner och levnadskoefficient

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen indextalen för arbetspensionsskyddet. Med indexjusteringen bibehåller man köpkraften hos de socialskyddsförmåner som utbetalas under en lång period.

Arbetspensionsindex

De löpande arbetspensionerna justeras med arbetspensionsindexet. Då man beräknar arbetspensionsindexet är andelen ändring i lönenivån 20 procent och ändring i prisnivån 80 procent. År 2023 är arbetspensionsindexet 2874.

Förmåner som är bundna till arbetspensionsindexet är löpande förvärvs- och familjepensioner enligt arbetspensionslagarna för de privata sektorerna och pensionssystemen för staten och andra offentliga sektorer, pensioner enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst, generationsväxlingspensioner, avträdelsepensioner, avträdelsestöd och avträdelseersättningar, minimibeloppet av rehabiliteringspenning samt periodisk ersättning enligt statstjänstemannalagen.

Även förmåner enligt lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfall i militärtjänst, trafikförsäkringslagen, patientskadelagen och lagen om miljöskadeförsäkring är bundna till arbetspensionsindexet.

Lönekoefficient

Vid beräkning av pensionen justeras årsinkomsterna med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen börjar löpa. Av lönekoefficienten är andelen ändring i lönenivå 80 procent och ändring i prisnivå 20 procent. År 2023 är lönekoefficienten 1,558.

Lönekoefficienten används också vid fastställandet av inkomstgränserna för sjuk-, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen, specialvårdspenning och rehabiliteringspenning samt vid fastställandet av minibeloppet av stödet för närståendevård och arvodet enligt familjevårdarlagen. Den används också vid justeringen av de lönebeloppsgränser som reglerar graderingen av arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt i undantagsfall även vid fastställandet av den lön som utgör grund för arbetslöshetsdagpenningen.

Med lönekoefficienten höjs också den kalkylerade inkomsten enligt lagen om pensionsersättning som ska betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier. Därutöver används lönekoefficienten vid fastställande av årsinkomster enligt lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfall i militärtjänst, trafikförsäkringslagen, patientskadelagen och lagen om miljöskadeförsäkring.

Folkpensionsindex

Folkpensionsanstalten fastställer årligen folkpensionsindexet, som används för att justera en stor del av FPA:s förmåner. Folkpensionsindexet bestäms utifrån prisförändringarna. År 2023 är poängtalet för folkpensionsindexet 1805.

Livslängdskoefficient

Syftet med livslängdskoefficienten är att anpassa nivån för arbetspensionerna och pensionsutgifterna till förändringarna av den förväntade genomsnittliga livslängden. Om den genomsnittliga livslängden ökar, minskar livslängdskoefficienten den intjänade månatliga pensionen. Målsättningen är att arbetstagare kompenserar den minskning av pensionen som livslängdskoefficienten förorsakar genom att arbeta längre. År 2023 är livslängdskoefficienten 0,94419.