Hälso- och sjukvårdstjänster för arbetslösa

Välfärdsområdet är skyldigt att ordna hälso- och sjukvårdstjänster för arbetslösa. 

Bestämmelserna om hälso- och sjukvårdstjänsterna finns i hälso- och sjukvårdslagen. 

Välfärdsområdet ska också sörja för att de hälsoundersökningar som är nödvändiga för att bevaka och främja invånarnas hälsa och välfärd genomförs. Hälsoundersökningar och hälsorådgivning ska också ordnas för unga personer och personer i arbetsför ålder som faller utanför studerandehälsovården eller företagshälsovården.

Det centrala innehållet i hälso- och sjukvårdstjänsterna för arbetslösa:

  • hälsoundersökningar och hälsorådgivning enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010,13§)
  • utredning av och stöd för arbetslösas arbets- och funktionsförmåga 
  • och det multiprofessionella samarbete som krävs i ovannämnda tjänster. 

Arbetslösas arbets- och funktionsförmåga ska bedömas inom primärvården i de olika skedena av arbetslösheten enligt klientens behov och inom den specialiserade sjukvården vid behov. Personen ska hänvisas till vård eller medicinsk, yrkesinriktad eller social rehabilitering vid behov.

Arbetslösas hälsa och arbetsförmåga stöds genom sektorsövergripande samarbete

Social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat anvisningarna för välfärdsområdena. Syftet är att i samarbete med arbets- och näringsmyndigheterna stödja välfärdsområdena (social- och hälsovårdstjänsterna) vid ordnandet och genomförandet av hälsoundersökningar och hälsorådgivning för arbetslösa och övriga social- och hälsovårdstjänster för arbetslösa.

Välfärdsområdet ska hålla möte med arbets- och näringsmyndigheterna i området och Fpa för att komma överens om samarbetsförfarandena för bedömningen av och stödet för arbetslösas arbetsförmåga. Även en arbets- och näringsmyndighet kan ta initiativ för att sammankalla till ett möte om samarbetet. 

På Institutet för hälsa och välfärds webbplats finns basinformation om målen för hälsoundersökningen för arbetslösa och om innehållet i den.

Mer information