Studerandehälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet styr och övervakar studerandehälsovården. Studerandehälsovårdens tjänster riktar sig till studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter samt högskolor och universitet.

Om studerandehälsovården föreskrivs i hälso- och sjukvårdslagen och i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande. 

En riksomfattande enhetlig kvalitets- och servicenivå för studerandehälsovården säkerställs genom förordning.

Studerandehälsovården omfattar

  • främjande av studerandenas hälsa och studieförmåga
  • säkerställande och förbättring av studiemiljöns hälsosamhet och säkerhet samt studerandenas välbefinnande
  • hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive tidig diagnostisering, vård och hänvisning till fortsatt vård av psykiska störningar och missbruk, tjänster som främjar den sexuella hälsan samt tjänster inom tand- och munvård 
  • tidig identifiering av behov av särskilt stöd och undersökningar samt vid behov hänvisning till undersökningar och vård

Kommunen organiserar studerandehälsovårdstjänsterna

Kommunens primärvård ska organisera studerandehälsovårdens tjänster för studerande vid gymnasier, yrkesläroanstalter samt högskolor och universitet inom kommunen oberoende av deras hemort.

Kommunerna gör upp ett handlingsprogram för studerandehälsovården. Studerandehälsovårdens tjänster ordnas i sin helhet antingen vid läroanstalten eller ett centraliserat verksamhetsställe för studerandehälsovården.

Studerandehälsovården är avgiftsfri för under 18-åringar. Därefter fastställs en del av avgifterna enligt klientavgiftslagen. Förebyggande tjänster såsom hälsoundersökningar är avgiftsfria för alla.

Folkpensionsanstalten ordnar studerandehälsovården för högskolestuderande

Folkpensionsanstalten (FPA) ordnar studerandehälsovården för högskolestuderande och Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) producerar tjänsterna i hela landet. 

Yrkeshögskolestuderande och universitetsstuderande som har rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster betalar en hälsovårdsavgift till FPA.

Myndigheternas ansvar i studerandehälsovården

Studerandehälsovården är en del av studerandevården, med vilken avses omsorg om studerandens fysiska, psykiska och sociala välbefinnande samt satsningar på verksamhet som främjar förutsättningarna för detta. Tillsammans med SHM ansvarar undervisnings- och kulturministeriet för lagstiftningen om studerandevården.

Institutet för hälsa och välfärd undersöker och följer upp studerandehälsovården och studerandenas välbefinnande. THL stöder kommunerna i utvecklingen av studerandehälsovården.

Handböcker och publikationer om studerandehälsovård

SHM har redigerat en publikation för att stödja verkställandet av förordningen i kommunerna.

Studerandehälsovårdens centrala mål, uppgifter och innehåll finns i handboken om studerandehälsovården. Ett särskilt mål är att förbättra tillgången till tjänsterna.

Mer information