FI SV EN

Placering av försäkringsavgifterna

Försäkringsbolagen placerar de försäkringsavgifter som försäkringstagarna betalar så tryggt och lönsamt som möjligt.

I strävan efter lönsamhet är det dock viktigt att placeringsriskerna inte äventyrar försäkringsbolagens solvens. Försäkringsbolagen ska ha ett tillräckligt solvenskapital, som fungerar som buffert när den ekonomiska utvecklingen är svag.

Finansinspektionen övervakar att de finländska försäkringsbolagens solvens är på den nivå som bestämmelserna förutsätter.

I lagen grupperas placeringsformerna enligt risk och därtill fastställs hur stor del av placeringarna som kan tillhöra respektive grupp.

För tillfället bereds ett nytt riskbaserat solvensövervakningssystem för försäkringsbranschen inom EU som går under namnet Solvens II.

Mer information