Placering av försäkringsavgifterna

Försäkringsbolagen placerar de försäkringsavgifter som försäkringstagarna betalar så tryggt och lönsamt som möjligt.

I strävan efter lönsamhet är det dock viktigt att placeringsriskerna inte äventyrar försäkringsbolagens solvens. Försäkringsbolagen ska ha ett tillräckligt solvenskapital, som fungerar som buffert när den ekonomiska utvecklingen är svag.

Finansinspektionen övervakar att de finländska försäkringsbolagens solvens är på den nivå som bestämmelserna förutsätter.

Bestämmelser on arbetspensionsanstalternas solvens finns i lagen om beräkning ava solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar.

Mer information

Minna Lehmuskero, ylimatemaatikko 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för pensioner och privatförsäkringar / EVY Telefon:0295163342   E-postadress: