Narkotikapolitik

Social- och hälsovårdsministeriet har samordningsansvar för narkotikapolitiken.

Det allmänna målet med Finlands narkotikapolitik är att förebygga användning och spridning av narkotika så att ekonomiska, hälsorelaterade och sociala skador och kostnader orsakade av användning och bekämpning av narkotika kunde minimeras.


Med samhällspolitiska åtgärder, internationell lagstiftning och internationella avtal

  • förebygger man efterfrågan och utbud av narkotika
  • minskar man skador orsakade av narkotika
  • försöker man få vård åt personer med drogproblem så tidigt som möjligt
  • ställer man personer som är skyldiga till olaglig verksamhet till straffrättsligt ansvar.

Internationellt samarbete inom narkotikapolitik

Finland genomför sin narkotikapolitik i enlighet med Förenta nationernas avtal mot narkotika, samarbetar internationellt och deltar aktivt i planeringen och genomförandet av Europeiska unionens gemensamma narkotikapolitik.

Narkotikapolitiska koordineringsgruppen svarar för samarbetet mellan förvaltningsområdena

Narkotikapolitiska koordineringsgruppen som leds av social- och hälsovårdsministeriet svarar för samarbetet mellan förvaltningsområdena. Gruppens uppgift är att utveckla och samordna den nationella narkotikapolitiken samt följa med narkotikasituationens utveckling.

Gruppen samordnar den narkotikapolitiska lagstiftningen samt beredning och genomförande av myndighetsåtgärder. Koordineringsgruppen följer med narkotikasituationen och rapporterar regelbundet till statsrådet om den och framskridandet av åtgärderna för detta program.

Representerade i arbetsgruppen är, förutom SHM, inrikesministeriet, justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, utrikesministeriet, finansministeriet, Polisstyrelsen, Tullen, Institutet för hälsa och välfärd THL, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Riksåklagarämbetet och Utbildningsstyrelsen.
 

Mer information

Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163713   E-postadress: