Företagshälsovården

FöretagshälsovårdenSocial- och hälsovårdsministeriet styr, leder och utvecklar lagstiftningen om företagshälsovården.

Om företagshälsovården föreskrivs i lagen om företagshälsovård, arbetarskyddslagen, folkhälsolagen, hälsovårdslagen och sjukförsäkringslagen.

Syftet med företagshälsovården är att i samarbete mellan arbetsgivaren, arbetstagaren och företagshälsovården

  • främja arbetstagarnas hälsa samt arbets- och funktionsförmåga under olika faser i arbetskarriären
  • förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor 
  • främja arbetets och arbetsmiljöns hälsosamhet och säkerhet
  • främja verksamheten i arbetsgemenskapen

I den social- och hälsovårdspolitiska strategin och regeringsprogrammet betonas följande:

  • en ökning av företagshälsovårdens omfattning, kvalitet och effektivitet
  • den förebyggande verksamheten i företagshälsovården ska fokusera på bevarandet av arbetsförmågan, bedömningen av arbetets hälsorisker och identifieringen av nedsatt arbetsförmåga
  • förebyggandet av arbetsoförmåga och främjandet av arbetsmöjligheter för personer med partiell arbetsförmåga förutsätter att företagshälsovården utvecklas
  • tidig vård och rehabilitering förutsätter smidigt samarbete mellan företagshälsovården, den övriga hälsovården och arbetsplatsen

Arbetsgivaren organiserar företagshälsovården

Arbetsgivaren ska ordna förebyggande företagshälsovård för sina arbetstagare. Arbetsgivaren kan ordna företagshälsovårdstjänster själv eller köpa dem av en hälsocentral, en privat läkarstation eller en annan tjänsteleverantör.

Kommunen ska ordna företagshälsovårdstjänster för arbetsgivare inom kommunen som vill ha dessa tjänster. Företagare och andra som sysselsätter sig själva kan ordna tjänsterna åt sig. Att ordna sjukvård är frivilligt för arbetsgivare.

Företagshälsovårdstjänster på distans

Inom företagshälsovården kan tjänster också tillhandahållas i form av digitala tjänster. Förebyggande företagshälsovårdstjänster som ges på distans kan utnyttjas när en yrkesperson inom företagshälsovården och en patient hos företagshälsovården befinner sig på olika platser. Delegationen för företagshälsovård har godkänt en anvisning om hur och enligt vilka kriterier förebyggande företagshälsovårdstjänster kan ges på distans.

Yrkesutbildade personer och sakkunniga som arbetar inom företagshälsovården

En heltidsanställd legitimerad läkare i om företagshälsovården ska vara specialist i företagshälsovård. Som heltidsanställd anses den som i genomsnitt arbetar 20 timmar eller mera i veckan i uppgifter inom företagshälsovården.

En deltidsanställd läkare inom företagshälsovården ska ha slutfört utbildning i företagshälsovård som omfattar minst femton studiepoäng inom två år från det att han eller hon övergått till uppgifter inom företagshälsovården.

En läkare som specialiserar sig på företagshälsovård kan utföra arbete på heltid under ledning och uppsikt av en specialist i företagshälsovård.

En legitimerad hälsovårdare inom företagshälsovården ska ha behörighet som hälsovårdare och ska dessutom ha slutfört utbildning i företagshälsovård som omfattar minst femton studiepoäng inom två år från det att han eller hon övergått till uppgifter inom företagshälsovården.

En legitimerad fysioterapeut inom företagshälsovården ska ha behörighet som fysioterapeut. Dessutom ska fysioterapeuten ha slutfört utbildning i företagshälsovård som omfattar minst femton studiepoäng inom två år från det att han eller hon övergått till uppgifter inom företagshälsovården. 

En sakkunnig inom företagshälsovården har tillräckliga kunskaper i företagshälsovård, om han eller hon:

  1. utöver behörighet som legitimerad psykolog dessutom har slutfört utbildning i företagshälsovård som omfattar minst femton studiepoäng inom två år från det att han eller hon inlett sakkunnigverksamheten;
  2. eller utöver lämplig högskoleexamen inom området för arbetshygien, det sociala området, området för ergonomi, teknik, jordbruk, arbetsseende, kost och näring, talterapi eller idrott eller utöver annan motsvarande tidigare yrkesinriktad examen inom något motsvarande område har slutfört utbildning i företagshälsovård som omfattar minst två studiepoäng.

Om det anslag som används för utbildning av specialister i företagshälsovård stadgas i lagen om temporär ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering.

Annan behörighetsutbildning som nämns ovan ges av yrkeshögskolorna och Arbetshälsoinstitutet.

Behörighetsutbildningen ska uppfylla de kunskapskrav som förutsätts i god företagshälsovårdspraxis.

Folkpensionsanstalten ersätter arbetsgivarens kostnader för förebyggande företagshälsovård. FPA ersätter också sjukvård på allmänläkarnivå och andra hälsovårdskostnader.

Myndigheternas uppgifter och ansvar i företagshälsovården

Arbetshälsoinstitutet är en forsknings- och expertorganisation inom företagshälsovården och arbetarskyddet.

Social- och hälsovårdsministeriet, regionförvaltningsverken (AVI) och arbetarskyddsmyndigheterna övervakar verkställandet av lagstiftningen om företagshälsovården. 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) övervakar den verksamhet som de yrkesutbildade personerna och verksamhetsenheterna inom företagshälsovården bedriver inom både den offentliga och privata hälsovården. 

SHM utvecklar företagshälsovården utifrån statsrådets principbeslut.

Centrala författningar i företagshälsovården

Lagen om företagshälsovård har preciserats genom förordningar.

Mer information

Kristiina Mukala, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY 0295163325