Företagshälsovården

Företagshälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet styr, leder och utvecklar lagstiftningen om företagshälsovård.

Bestämmelser om företagshälsovård finns i lagen om företagshälsovård, arbetarskyddslagen, hälso- och sjukvårdslagen och sjukförsäkringslagen.

Syftet med företagshälsovården är att arbetsgivaren, arbetstagaren och företagshälsovården tillsammans 

  • främjar arbetstagarnas hälsa samt arbets- och funktionsförmåga under olika faser i arbetskarriären
  • förebygger arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor
  • främjar hälsa och säkerhet i arbetsmiljön
  • främjar en välfungerande arbetsgemenskap

Arbetsgivaren ordnar företagshälsovård för arbetstagarna

Arbetsgivaren ska ordna förebyggande företagshälsovård för sina arbetstagare. Arbetsgivaren kan ordna företagshälsovårdstjänster själv eller köpa dem av välfärdsområdet, en privat läkarstation eller en annan tjänsteleverantör. Ordnandet av sjukvård är frivilligt för arbetsgivaren. Företagare och andra som sysselsätter sig själva kan ordna företagshälsovårdstjänster för sig själva.

Välfärdsområdet ska ordna företagshälsovårdstjänster för de anställda hos företag som är verksamma inom välfärdsområdet samt för företagare och andra som sysselsätter sig själva inom välfärdsområdet.

Företagshälsovårdstjänster på distans

Inom företagshälsovården kan tjänster också tillhandahållas i form av digitala tjänster. Förebyggande företagshälsovårdstjänster som ges på distans kan utnyttjas när en yrkesperson inom företagshälsovården och en kund hos företagshälsovården befinner sig på olika platser. Delegationen för företagshälsovård har godkänt en anvisning om hur och enligt vilka kriterier förebyggande företagshälsovårdstjänster kan ges på distans.

Yrkesutbildade personer och sakkunniga som arbetar inom företagshälsovården

En heltidsanställd legitimerad läkare inom företagshälsovården ska vara specialist i företagshälsovård. Som heltidsanställd anses den som per vecka arbetar i genomsnitt 20 timmar eller mera i uppgifter inom företagshälsovården.

En deltidsanställd legitimerad läkare inom företagshälsovården ska ha slutfört utbildning i företagshälsovård som omfattar minst femton studiepoäng inom två år från det att han eller hon övergått till uppgifter inom företagshälsovården.

En läkare som specialiserar sig på företagshälsovård kan utföra arbete på heltid under ledning och uppsikt av en specialist i företagshälsovård.

En legitimerad hälsovårdare inom företagshälsovården ska ha behörighet som hälsovårdare och ska dessutom ha slutfört utbildning i företagshälsovård som omfattar minst femton studiepoäng inom två år från det att han eller hon övergått till uppgifter inom företagshälsovården.

En legitimerad fysioterapeut inom företagshälsovården ska ha behörighet som fysioterapeut och ska dessutom ha slutfört utbildning i företagshälsovård som omfattar minst femton studiepoäng inom två år från det att han eller hon övergått till uppgifter inom företagshälsovården. 

En sakkunnig inom företagshälsovården har tillräcklig kunskap i företagshälsovård, om han eller hon

  1. utöver behörighet som legitimerad psykolog dessutom har slutfört utbildning i företagshälsovård som omfattar minst femton studiepoäng inom två år från det att han eller hon inlett sakkunnigverksamheten, eller
  2. utöver lämplig högskoleexamen inom området för arbetshygien, det sociala området, området för ergonomi, teknik, jordbruk, arbetsseende, kost och näring, talterapi eller idrott eller annan tidigare yrkesinriktad examen inom något motsvarande område, har slutfört utbildning i företagshälsovård som omfattar minst två studiepoäng.

Bestämmelser om det anslag som används för utbildning av specialister i företagshälsovård finns i lagen om temporär ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering.

Annan behörighetsutbildning som nämns ovan ges av yrkeshögskolorna och Arbetshälsoinstitutet.

Behörighetsutbildningen ska uppfylla de kunskapskrav som förutsätts i god företagshälsovårdspraxis.

Folkpensionsanstalten ersätter arbetsgivarens kostnader för förebyggande företagshälsovård. Fpa ersätter också sjukvård på allmänläkarnivå och kostnader för annan hälso- och sjukvård.

Myndigheternas uppgifter och ansvar i företagshälsovården

Arbetshälsoinstitutet är en forsknings- och expertorganisation inom företagshälsovården och arbetarskyddet.

Social- och hälsovårdsministeriet, regionförvaltningsverken (AVI) och arbetarskyddsmyndigheterna övervakar verkställandet av lagstiftningen om företagshälsovården. 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) övervakar den verksamhet som de yrkesutbildade personerna och verksamhetsenheterna inom företagshälsovården bedriver inom både den offentliga och privata hälsovården. 

SHM utvecklar företagshälsovården utifrån statsrådets principbeslut.

Centrala författningar som gäller företagshälsovård

Lagen om företagshälsovård har preciserats genom förordningar.

Mer information

Kimmo Tarvainen, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY Telefon:0295163070   E-postadress: