Tjänster inom arbetet med missbruk och beroende

Päihdepalvelut - kuvituskuvaSocial- och hälsovårdsministeriet svarar för den nationella planeringen, styrningen och övervakningen av arbetet med missbruk och beroende. 

Syftet med arbetet med missbruk och beroende är att minska och avlägsna sådana faktorer förknippade med rusmedel och beroendebeteende som äventyrar hälsa, välfärd och säkerhet. 

Arbetet med missbruk och beroende omfattar 

  • förebyggande rusmedelsarbete 
  • tillgodoseende av behov av stöd från socialvården till följd av missbruk av berusningsmedel eller annan beroendestörning, samt 
  • hälso- och sjukvårdens arbete med missbruk och beroende

Bestämmelser om alkohol- och drogarbetet inom socialvården och om socialvårdstjänster för personer med missbruksproblem finns i socialvårdslagen. Bestämmelser om alkohol- och drogarbete finns också i andra lagar.

Mer information

Välfärdsområdena ansvarar för ordnandet av arbetet med missbruk och beroende

Med socialvårdens arbete med missbruk och beroende avses socialvårdstjänster och annan individ- och gemenskapsinriktad verksamhet som välfärdsområdet tillhandahåller och som 

  • syftar till att minska och avlägsna sådana faktorer förknippade med rusmedel och beroendebeteende som äventyrar välfärd och säkerhet 
  • möter stödbehov till följd av missbruk av berusningsmedel eller annan beroendestörning, samt 
  • stöder drogfrihet och frigörelse från beroendebeteende. 

Socialvårdens arbete med missbruk och beroende omfattar 

  • handledning och rådgivning
  • socialvårdstjänster enligt socialvårdslagen som möter stödbehovet i form av antingen allmänna socialvårdstjänster eller särskild service inom arbetet med missbruk och beroende

Service ska ges utgående från behovet av hjälp och stöd hos personen, personens familj eller andra närstående. En gravid person har rätt att omedelbart få tillräcklig socialservice som stöder alkohol- och drogfrihet. Bestämmelser om barns rätt att få nödvändig socialservice finns i socialvårdslagen. 

Det arbete med missbruk och beroende som görs inom socialvården ska planeras och genomföras så att det utgör en fungerande helhet med annan social- och hälsovård samt med det förebyggande rusmedelsarbetet i välfärdsområdet och i kommunerna. 

Hälso- och sjukvården ansvarar för missbrukar- och beroendevården. Bestämmelser om detta finns i hälso- och sjukvårdslagen. 

Särskild service inom socialvårdens arbete med missbruk och beroende

Med den särskilda service som ingår i det arbete med missbruk och beroende som görs inom socialvården avses service som riktar sig särskilt till personer som har problem med berusningsmedel eller andra beroendestörningar. Som sådan service ska ordnas åtminstone socialt arbete, social handledning, social rehabilitering och boendeservice. Särskild service inom arbetet med missbruk och beroende, såsom social rehabilitering, ska enligt behov ordnas i form av öppenvårdstjänster eller service på institution. 

Dessutom ska som riktad service inom alkohol- och drogarbetet ordnas dagcenterservice, där det utöver att svara mot grundläggande behov erbjuds social handledning. Servicen ska ordnas även för rusmedelspåverkade och den ska kunna utnyttjas anonymt.

Den särskilda service som socialvården erbjuder inom arbetet med missbruk och beroende kompletterar andra socialvårdstjänster enligt 14 § i socialvårdslagen som stöder drogfrihet eller behövs på grund av missbruk av berusningsmedel. Särskild service inom arbetet med missbruk och beroende ska samordnas med missbrukar- och beroendevården.

Mer information

Man kan söka sig till servicen på eget initiativ genom att kontakta den lokala socialbyrån, social- och hälsocentralen eller en enhet som tillhandahåller missbrukartjänster. För vård på institution och rehabilitering behövs vanligen en remiss från hälso- och sjukvården. Socialvården ordnar till exempel familjerehabilitering och samhällsrehabilitering.

Rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården och närstående får kamratstöd från organisationer och föreningar

Många organisationer och föreningar ger stöd till rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården och deras närstående.

Kamratstöd för rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården erbjuds bland annat av AA-grupperna, de föreningar som kallas A-kilta och NA-grupperna. Personer som lider av närståendes alkoholkonsumtion får stöd bland annat av Al-Anon och Alateen.

Andra myndigheter inom arbetet med missbruk och beroende

Institutet för hälsa och välfärd (THL) forskar i och utvecklar arbetet med missbruk och beroende.

Tillstånds och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken övervakar tjänsterna.

Utveckling av missbrukar- och beroendetjänsterna som helhet

Social- och hälsovårdsministeriet publicerade en strategi för psykisk hälsa i början av 2020. Syftet med strategin, som sträcker sig fram till 2030, är att säkerställa att det arbete som görs inom området psykisk hälsa är kontinuerligt och målinriktat. Strategin styr också missbrukar- och beroendetjänsterna. Den rusmedels- och beroendestrategi som publicerades 2021 gäller förutom dessa tjänster också arbetet med missbruk och beroende i allmänhet.

Mer information

Helena Vorma, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163388   E-postadress: