Service för missbrukare

Päihdepalvelut - kuvituskuvaSocial- och hälsovårdsministeriet fastställer riktlinjer för utvecklande av servicen, bereder lagstiftning och styr genomförandet av reformer. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira samt regionalförvaltningsverket övervakar tjänsternas kvalitet. 

Kommunerna ansvarar för organiserandet av service för missbrukare

Kommunerna ansvarar för organiserandet av tjänsterna. Service för missbrukare ska ordnas i enlighet med behovet inom kommunen. Kommunerna kan antingen producera tjänsterna själv eller tillsammans med andra kommuner, eller köpa in dem från andra kommuner eller privata tjänsteleverantörer, till exempel organisationer.

Inom missbrukarvården ska man iaktta vårdgarantin eller ordna socialvårdsservice som motsvarar stödbehoven när den bäst lämpar sig för att hjälpa klienten. En gravid rusmedelsanvändare har rätt att omedelbart få tillräcklig socialservice som stöder alkohol- och drogfrihet.

Service för missbrukare kan fås som

  • social- och hälsovårdens handledning och rådgivning
  • socialservice som stöder alkohol- och drogfrihet eller minskar skadorna till följd av missbruk
  • undersöknings-, vård- och rehabiliteringstjänster för sjukdomar som orsakats av missbruk
  • specialtjänster inom missbrukarvården.

Olika former av service för missbrukare

Öppenvård

Missbrukarservice erbjuds i första hand som öppenvård. Servicen kan utgöra socialt stöd, avgiftning, gruppterapi, familjeterapi eller rehabilitering. Även frågor som gäller utkomst och boende utreds inom öppenvården.

Anstaltsrehabilitering

Anstaltsrehabilitering behövs om öppenvården inte är tillräcklig eller ändamålsenlig

Avgiftningsvård

Avgiftningsvård innebär att missbruket avbryts och klienten får vård för abstinenssymtom och eventuella andra skador som missbruket orsakat. Avgiftningsvård inom öppenvården eller på anstalt pågår vanligen i högst 1-2 veckor.

Vården och rehabiliteringen är frivilliga och konfidentiella tjänster.

Tjänster som stöder vården och rehabiliteringen

Tjänster som stöder vården och rehabiliteringen är t.ex. boendetjänster, social rehabilitering samt dagcenter.

Vem kan anlita tjänsterna?

Man kan söka sig till öppenvård på eget initiativ genom att kontakta den lokala socialbyrån, hälsovårdscentralen eller vårdinstitutionen för rusmedelsmissbrukare, till exempel A-kliniken. För vård på institution behövs vanligen en remiss. En person som missbrukar alkohol eller droger och äventyrar sin hälsa eller beter sig våldsamt mot andra kan förordnas till vård oberoende av sin vilja, men detta sker i praktiken mycket sällan.

Kamratstöd för klienter inom missbrukarvården och deras anhöriga i grupper och på kliniker

Många organisationer och föreningar erbjuder stöd för rehabiliteringsklienter och deras anhöriga.

Missbrukare kan få stöd av personer i samma situation bl.a. i AA-grupper, A-gillen och NA-grupper. De som lider av en närstående persons alkoholbruk kan ansluta sig till t.ex. Al-Anon och Alateen.

Målet för utvecklingen av missbrukarservicen är flexibilitet

Det är viktigt att utveckla främjandet av mental hälsa och drogfrihet, förebyggande missbrukar- och mentalvårdsarbete samt vård av psykiska störningar och rusmedelsproblem som ett samarbete mellan social- och hälsovårdsväsendet.  Förebyggande rusmedelsarbete görs även tillsammans med samhällets övriga sektorer, till exempel skolor och ungdomsarbetet.

Målsättningen är lätt tillgängliga, flexibla tjänster och kombinerade enheter inom den öppna vården för störningar i den psykiska hälsan och missbrukarvård.

Mer information

Helena Vorma, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163388