Utveckling av Kanta-tjänster

Med Kanta-tjänster avses flera olika riksomfattande digitala tjänster och datalager, såsom Recepttjänsten, Läkemedelsdatabasen, Patientdataarkivet, Klientdataarkivet för socialvården, Informationshanteringstjänsten och Mina Kanta-sidor. Tjänsterna används av medborgarna, apoteken, socialvården samt den offentliga och privata hälso- och sjukvården. Genom Kanta-tjänsterna är medborgarnas hälsouppgifter tillgängliga där de tillhandahålls hälso- och sjukvård.

Utvecklingen av Kanta-tjänsterna är ett kontinuerligt arbete. Tjänsterna byggs upp i samarbete med flera aktörer. 

Kanta utvecklas för att allt bättre uppfylla social- och hälsovårdens och medborgarnas behov. I fokusområdena för 2021 accentueras bland annat vaccinationer mot coronaviruset, den nya kunduppgiftslagen och utveckling av Mina Kanta-sidor.

Scenarioarbete som gäller Kanta-tjänsternas framtid 

Utvecklingsmålen för Kanta-tjänsterna och alternativa utvecklingsvägar, villkor eller möjligheter som sammanhänger med dessa bearbetades under hösten 2018.

Centrala teman var bl.a. 

  • behoven hos olika användargrupper och funktioner som behövs i framtiden
  • primär och sekundär användning av den information som samlas, inkl. utnyttjande av information inom informationsledning
  • utveckling av tjänsterna genom att centralisera vs. decentralisera samt
  • alternativa nationella utvecklingssätt.

Resultaten utnyttjas i Kanta-styrningen och Kanta-samarbetet och i större omfattning i styrningen av informationshanteringen inom social- och hälsovården.

Mer information

Minna Saario, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI 0295163146