FI SV

Utveckling av Kanta-tjänster

Med Kanta-tjänster avses flera olika riksomfattande digitala tjänster och datalager, såsom Recepttjänsten, Läkemedelsdatabasen, Patientdataarkivet, Klientdataarkivet för socialvården, Informationshanteringstjänsten och Mina Kanta-sidor. Tjänsterna används av medborgarna, apoteken, socialvården samt den offentliga och privata hälso- och sjukvården. Genom Kanta-tjänsterna är medborgarnas hälsouppgifter tillgängliga där de tillhandahålls hälso- och sjukvård.

Utvecklingen av Kanta-tjänsterna är ett kontinuerligt arbete. Tjänsterna byggs upp i samarbete med flera aktörer. 

Reformerna under den närmaste tiden sammanhänger med bland annat lagringen av medborgarnas egna uppgifter om välbefinnande i Datalagret för egna uppgifter.

Förberedelser inför landskaps- och vårdreformen vidtas genom att informationssystemtjänsterna för valfrihet utvecklas.

Ändrade Kanta-tjänster vid landskaps- och vårdreformen

Scenarioarbete som gäller Kanta-tjänsternas framtid görs i workshoppar och genom enkäter 2018–2019

Utvecklingsmålen för Kanta-tjänsterna och alternativa utvecklingsvägar, villkor eller möjligheter som sammanhänger med dessa bearbetas och utvärderas under hösten 2018.

Centrala teman är bl.a. 

  • behoven hos olika användargrupper och funktioner som behövs i framtiden
  • primär och sekundär användning av den information som samlas, inkl. utnyttjande av information inom informationsledning
  • utveckling av tjänsterna genom att centralisera vs. decentralisera samt
  • alternativa nationella utvecklingssätt.

Lägesanalys: Ett sammandrag görs som bakgrundsmaterial i workshopparna, internationella alternativ undersöks, viktiga sakkunniga intervjuas i september 2018.

Inledande workshop 19.11.2018: Centrala aktörer går igenom målen och villkoren.

Fem regionala workshoppar: Företrädare för olika användar- och intressentgrupper, såsom social- och hälsovårdsaktörer inom offentlig och privat sektor, kommuner och sjukvårdsdistrikt, företag och organisationer inom social- och hälsovården, beskriver och preciserar scenarion och fastställer bedömningskriterier. Workshoparbetet stöds av möjligheten att delta elektroniskt. 

Helsingfors 26.11 kl. 12–15
Kuopio 28.11 kl. 12–15
Åbo 30.11 kl. 9–12 
Uleåborg 10.12 kl. 12–15
Tammerfors 13.12 kl. 9–12

Sammanfattande workshop 14.1.2019: Resultaten av scenarioarbetet utvärderas och görs klarare. Resultaten av arbetet utvärderas också i förhållande till nuläget för Kanta och de prioriteringar som framträder.

Enkät till medborgare: Den elektroniska enkäten var öppen 16.11.2018 – 1.1.2019. 

Resultaten blir klara i mars 2019. De utnyttjas i Kanta-styrningen och Kanta-samarbetet och i större omfattning i styrningen av informationshanteringen inom social- och hälsovården.

Arbetet genomförs av Owal Group Oy i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet.

Ytterligare information om scenarioarbetet: Riikka Vuokko, fornamn.efternamn@stm.fi, 029 516 3600 och Mia Toivanen, fornamn@owalgroup.com, 040 566 7536

 

 

Mer information

Riikka Vuokko, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan ryhmä DITI 0295163600