FI SV

Genomcentret

Genetisk information möjliggör bättre individuella val, riktade screeningar av sjukdomar, preciserade diagnoser och val av den effektivaste behandlingen.

Utvecklingen av individualiserad medicin (engelska precision medicine eller personalised medicine) och av folkhälsan i Finland förutsätter att ett det inrättas ett genomcentrum i Finland (SHM, Genomstrategi 2015).

Genomcentret skulle erbjuda aktörerna inom hälsovården, forskningsinstitutionerna och företagen ett enda ställe att vända sig till i frågor som gäller genomik. Centret skulle svara för utvecklingen av den nationella genomdatabasen och stödja effektiv användning av informationen för behandling av patienter, vetenskaplig forskning och innovationsverksamhet.

Genomcentret skulle utgöra ett kompetens- och servicecenter för genetisk information med uppgiften att producera och lagra information och möjliggöra användningen av den.

Beredning av genomlagen och genomcentret

Arbetsgruppen för genomcentret inledde sin verksamhet 17.10.2016. Dess uppgift är att bereda ett förslag till inrättande av ett genomcentrum och korrekt användning av genominformation. Dessutom ska arbetsgruppen fastställa de etiska principerna för användningen av genetisk information och lägga fram ett förslag till verksamhetsmodeller för nationella referens- och variationsdatabaser och för tjänster för tolkning av gentester. I beredningen utnyttjas resultat och erfarenheter från pilotprojekten.

Planering av den nationella genomcenterverksamheten, Kristiina Aittomäki och arbetsgrupp

Ansvarig tjänsteman Sandra Liede (lagstiftning)

De viktigaste förslagen i genomlagen skickas på remiss i slutet av 2017.

Själva lagförslaget skickas på remiss på våren 2018. Regeringen avser att lämna sin proposition till riksdagen hösten 2018.

Informationkampanjen genomcentret 

Onsdagen den 23 maj 2018 inledde social- och hälsovårdsministeriet en informationskampanj om Genomcentret som riktar sig till allmänheten. Huvudkanal för den riksomfattande informationen till allmänheten är webbplatsen genomikeskus.fi. 

På webbplatsen finns svar på de vanligaste frågorna och experters blogginlägg där olika ämnen behandlas ur ett aktuellt perspektiv. Dessutom finns där patientvideor som berättar om hur genominformation används redan i dag.

Informationskampanjen märks också i olika medier runt om i landet.

Genomcentret – kunskap ger hälsa