logo

Genomcentret

Genetisk information möjliggör bättre individuella val, riktade screeningar av sjukdomar, preciserade diagnoser och val av den effektivaste behandlingen.

Utvecklingen av individualiserad medicin (engelska precision medicine eller personalised medicine) och av folkhälsan i Finland förutsätter att ett det inrättas ett genomcentrum i Finland (SHM, Genomstrategi 2015).

Genomcentret skulle erbjuda aktörerna inom hälsovården, forskningsinstitutionerna och företagen ett enda ställe att vända sig till i frågor som gäller genomik. Centret skulle svara för utvecklingen av den nationella genomdatabasen och stödja effektiv användning av informationen för behandling av patienter, vetenskaplig forskning och innovationsverksamhet.

Genomcentret skulle utgöra ett kompetens- och servicecenter för genetisk information med uppgiften att producera och lagra information och möjliggöra användningen av den.

Beredning av genomlagen och genomcentret

Arbetsgruppen för genomcentret inledde sin verksamhet 17.10.2016. Dess uppgift är att bereda ett förslag till inrättande av ett genomcentrum och korrekt användning av genominformation. Dessutom ska arbetsgruppen fastställa de etiska principerna för användningen av genetisk information och lägga fram ett förslag till verksamhetsmodeller för nationella referens- och variationsdatabaser och för tjänster för tolkning av gentester. I beredningen utnyttjas resultat och erfarenheter från pilotprojekten.

Planering av den nationella genomcenterverksamheten, Kristiina Aittomäki.

Social- och hälsovårdsministeriet fortsätter bereda inrättandet av ett genomcentret och har sänt ett utkast till regeringsproposition med förslag till lag om Genom-centret och om förutsättningarna för behandling av genomdata på remiss. Remisstiden går ut den 5 juli 2019. Begäran om remissyttrande och utkastet till regeringsproposition publiceras så snart som möjligt även på svenska, och det reserveras lika lång remisstid för det svenskspråkiga propositionsutkastet som för det finskspråkiga.

Bakgrundsmaterial

Mer information

Sini Tervo, regeringssekreterare 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA Telefon:0295163529   E-postadress: