Anslag för övervakning av smittsamma sjukdomar

Anslaget för övervakning av smittsamma sjukdomar är ett behovsprövat anslag som baserar sig på betalning av utgifter för verksamhet som förutsätts i lagen om smittsamma sjukdomar.

Genom anslaget kan man stöda projekt för att förebygga och minska smittsamma sjukdomar samt ingå avtal om projekt för att förebygga och minska smittsamma sjukdomar med inrättningar inom statsförvaltningen. Av anslaget kan statsunderstöd beviljas till organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer. Beslut om hur anslaget ska användas fattas genom en dispositionsplan som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet (SHM).

Målen för projekt som understöds

De projekt som understöds ska effektivera förebyggandet av smittsamma sjukdomar samt samarbetet mellan olika aktörer. SHM kan vid behov fastställa tyngdpunktsområden för förebyggandet av smittsamma sjukdomar som ändras årligen och vilkas utveckling projekten bör stöda.

Projektstödet är inte avsett för finansiering av akademisk grundforskning och inte heller som allmänt understöd för att stöda sökandens grundverksamhet.

Projekten ska ha exakta och mätbara mål med realistiska tidtabeller. Projektstöd beviljas inte utan särskilda grunder till fullt belopp. Sökanden kan i sin ansökan om projektstöd framföra en utredning om självriskandelen.

Tyngdpunktsområdena för anslaget för övervakning av smittsamma sjukdomar 2017-2019

  • att upprätthålla en hög vaccineringstäckning

  • projekt som främjar förebyggandet och behandlingen av antimikrobiell resistens och förebyggandet av infektioner i samband med behandlingen

  • projekt som främjar genomförandet av Finlands strategi för hiv och hepatit C samt sexuell hälsa och reproduktiv hälsa

  • att förebygga smittsamma sjukdomar som ansluter sig till social utslagning, social marginalisering och invandring, i synnerhet tuberkulos.

Behandling av projektförslagen

Projektunderstöd kan sökas en gång om året. Ansökningstiden är i oktober. Vid bedömningen av projektförslagen beaktas tyngdpunktsområdena för förebyggandet av smittsamma sjukdomar samt projektets art, ändamålsenlighet och mervärde från det nationella perspektivet. SHM förbehåller sig som ett villkor för finansieringsbeslutet rätten att kräva sådana ändringar i den projektspecifika dispositionsplanen som det anser behövligt. Ministeriet kommer att fastställa en projektspecifik dispositionsplan för anslaget i januari.

Vilka utgifter som är godtagbara kostnader inom projektet bestäms i beslutet om statsunderstöd eller projektavtalet. En slutredogörelse för det finansierade projektet görs på blankett som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet, enligt den tidtabell som anges i understödsbeslutet eller projektavtalet.

Projekt som finansieras med anslaget och dispositionsplaner

Mer information

Sari Ekholm, ylilääkäri 
social- och hälsovårdsministeriet, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö / BILA 0295163447