Anslag för övervakning av smittsamma sjukdomar

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) utlyser understöd ur anslaget för övervakning av smittsamma sjukdomar. Ansökningstiden för understöd ur anslaget för övervakning av smittsamma sjukdomar 2024 började den 29 september och gick ut den 31 oktober 2023. Storleken på det anslag som delas ut avgörs när riksdagen godkänner statsbudgeten för 2024.

Den undertecknade ansökningsblanketten med bilagor ska i första hand sändas in elektroniskt till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor på adressen [email protected]. Ansökan kan också sändas per post på adressen: Social- och hälsovårdsministeriet, Registratorskontoret, PB 33, 00023 Statsrådet.

Anslaget för övervakning av smittsamma sjukdomar är ett behovsprövat anslag som får användas till betalning av utgifter för förebyggande och upplysningsverksamhet enligt lagen om smittsamma sjukdomar, utredning och uppföljning av överraskande epidemier samt det internationella samarbete som förutsätts för dessa.

Genom anslaget kan man stöda projekt för att förebygga smittsamma sjukdomar och minska risker. Av anslaget kan statsunderstöd beviljas till organisationer, stiftelser, välfärdsområden och andra aktörer. Beslut om hur anslaget ska användas fattas genom en dispositionsplan som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet i januari 2023.

Målen för projekt som understöds

Det projekt som stöds ska främja bekämpningen av smittsamma sjukdomar, genomförandet av nationella strategier som fastställer riktlinjer för bekämpning av smittsamma sjukdomar samt samarbetet mellan olika aktörer. Projektet bör ta hänsyn till förebyggandet av smittsamma sjukdomar som en del av hälsa och välfärd på ett övergripande sätt.

Vid förvaltningen av projektet ska god förvaltningssed iakttas. Projektet ska genomföras på ett sådant sätt att det främjar hållbar utveckling, en sund livsstil och jämställdhet. Det rekommenderas att projektets könskonsekvenser bedöms. Evenemang och tillställningar i anslutning till projektet ska ordnas som rökfria.

Projektstödet är inte avsett för finansiering av akademisk grundforskning och inte heller som allmänt understöd för att stöda sökandens grundläggande verksamhet. Projektstöd beviljas inte för produktion av social- och hälsovårdstjänster för vilkas organisation välfärdsområdena ansvarar och inte heller för verksamhet som sökanden producerar på basis av ett avtal om köpta tjänster med det välfärdsområde som har organisationsansvaret för tjänsten. Målen för det projekt som stöds ska vara exakta, ha en realistisk tidsplan och vara mätbara. Projektstöd beviljas inte till fullt belopp utan särskild grund.

Prioriterade områden i anslaget för övervakning av smittsamma sjukdomar 2023–2027

  • Bekämpning av antimikrobiell resistens och förebyggande av infektioner i samband med behandlingar
  • Förebyggande av blodburna och sexuellt överförbara sjukdomar samt främjande av sexuell och reproduktiv hälsa
  • Upprätthållande av hög vaccinationstäckning
  • Förebyggande av smittsamma sjukdomar hos utsatta personer och personer som hör till riskgrupper
  • Bekämpning av infektioner som sprids via inandning, inklusive tuberkulos
  • Utveckling av pandemiberedskap som en del av samverkansmodellen för över-gripande säkerhet

Behandling av projektförslagen

Vid bedömningen av projektförslagen beaktas de prioriterade områdena för anslaget för övervakning av smittsamma sjukdomar samt projektansökans kvalitet, ändamålsenlighet och effekt ur ett nationellt perspektiv. Social- och hälsovårdsministeriet förbehåller sig som villkor för finansieringsbeslutet rätten att förutsätta sådana ändringar i projektplanen som ministeriet anser nödvändiga.

Vilka utgifter som är godtagbara kostnader inom projektet bestäms i beslutet om statsunderstöd. Statsunderstödstagaren ska göra en slutredovisning om projektet på en blankett som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet enligt den tidsplan som anges i understödsbeslutet.

Behandling av projektförslagen

Vid bedömningen av projektförslagen beaktas de prioriterade områdena för förebyggandet av smittsamma sjukdomar samt projektansökans kvalitet, ändamålsenlighet och mervärde ur ett nationellt perspektiv. Social- och hälsovårdsministeriet förbehåller sig som villkor för finansieringsbeslutet rätten att förutsätta sådana ändringar i projektplanen som ministeriet anser nödvändiga. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer den projektspecifika dispositionsplanen för anslaget i januari.

Vilka utgifter som är godtagbara kostnader inom projektet bestäms i beslutet om statsunderstöd. Statsunderstödstagaren ska göra en slutredovisning om projektet på en blankett som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet enligt den tidtabell som anges i understödsbeslutet.

Projekt som finansieras med anslaget och dispositionsplaner

Mer information (Frågor i anslutning till ansökningsförfarandet)

Jyrki Huikari, sakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163318   E-postadress:

Meri information (Frågor som gäller projektens innehåll)