Anslag för övervakning av smittsamma sjukdomar

Social- och hälsovårdsministeriet utlyser understöd ur anslaget för övervakning av smittsamma sjukdomar. Ansökningstiden för understöd ur anslaget för övervakning av smittsamma sjukdomar 2022 börjar den 4 oktober och går ut den 1 november 2021. Storleken på det anslag som delas ut avgörs när riksdagen godkänner statsbudgeten för 2022.

Den undertecknade ansökningsblanketten med bilagor sänds i första hand elektroniskt till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor på adressen [email protected] Ansökan kan också sändas per post till adressen: Social- och hälsovårdsministeriet, Registratorskontoret, PB 33, 00023 Statsrådet.

Anslaget för övervakning av smittsamma sjukdomar är ett behovsprövat anslag som baserar sig på betalning av utgifter för verksamhet som förutsätts i lagen om smittsamma sjukdomar.

Genom anslaget kan man stöda projekt för att förebygga och minska smittsamma sjukdomar samt ingå avtal om projekt för att förebygga och minska smittsamma sjukdomar med inrättningar inom statsförvaltningen. Av anslaget kan statsunderstöd beviljas till organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer. Beslut om hur anslaget ska användas fattas genom en dispositionsplan som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet. 

Målen för projekt som understöds

Det projekt som stöds ska effektivisera utvecklandet av bekämpningen av smittsamma sjukdomar samt samarbetet mellan olika aktörer. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer de prioriterade områdena i bekämpningen av smittsamma sjukdomar som de projekt som stöds med anslaget för övervakning av smittsamma sjukdomar ska främja.

Vid förvaltningen av projektet ska god förvaltningssed iakttas. Projektet ska genomföras på ett sådant sätt att det främjar hållbar utveckling, en sund livsstil och jämlikhet. Det rekommenderas att projektets konsekvenser för jämställdheten bedöms. Evenemang och tillställningar i anslutning till projektet ska ordnas i sådana mötes-, inkvarterings- eller andra lokaler som är rökfria.

Projektstödet är inte avsett för finansiering av akademisk grundforskning och inte heller som allmänt understöd för att stöda sökandens grundverksamhet. Målen för det projekt som stöds ska vara exakta, ha en realistisk tidsplan och vara mätbara. Projektstöd beviljas inte till fullt belopp utan särskild grund.

Prioriterade områden i anslaget för övervakning av smittsamma sjukdomar 2020–2022

  • Projekt som främjar förebyggande av infektioner i samband med bekämpning och behandling av antimikrobiell resistens
  • Projekt som främjar genomförandet av Finlands strategi för hiv och hepatit C samt sexuell och reproduktiv hälsa
  • Upprätthållande av en hög vaccinationstäckning
  • Förebyggande av smittsamma sjukdomar i samband med utslagning, social utsatthet samt invandring, i synnerhet bekämpning av tuberkulos

Behandling av projektförslagen

Vid bedömningen av projektförslagen beaktas de prioriterade områdena för förebyggandet av smittsamma sjukdomar samt projektansökans kvalitet, ändamålsenlighet och mervärde ur ett nationellt perspektiv. Social- och hälsovårdsministeriet förbehåller sig som villkor för finansieringsbeslutet rätten att förutsätta sådana ändringar i projektplanen som ministeriet anser nödvändiga. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer den projektspecifika dispositionsplanen för anslaget i januari.

Vilka utgifter som är godtagbara kostnader inom projektet bestäms i beslutet om statsunderstöd. Statsunderstödstagaren ska göra en slutredovisning om projektet på en blankett som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet enligt den tidtabell som anges i understödsbeslutet.

Projekt som finansieras med anslaget och dispositionsplaner

Mer information (Frågor i anslutning till ansökningsförfarandet)

Jyrki Huikari, sakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT 0295163318  

Meri information (Frågor som gäller projektens innehåll)

Paula Tiittala, överläkare 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT 0295163744