Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor samt medling

Hälsa och välfärd för barn och unga stöds genom tjänster som samhället erbjuder i olika problem- och krissituationer som drabbar familjer.Kasvatus- ja perheneuvonta - kuvituskuva

Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor är en socialtjänst som ingår i socialvårdslagen. Rådgivningen består av sakkunnighjälp som ges när barnet eller familjen har svårigheter. Rådgivaren kan också ge utlåtanden till andra myndigheter.

Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor kan ges när 

 • barnets utveckling, beteende eller känsloliv vållar oro 
 • barnet har problem i dagvården, skolan eller med sina kompisar
 • föräldrarna behöver stöd för sitt föräldraskap eller hjälp med att reda ut konflikter i sin parrelation
 • familjen har upplevt sorg eller svåra livssituationer
 • föräldrarna överväger att skiljas eller familjemedlemmarna behöver stöd för att klara av en skilsmässa.

Medling i familjefrågor hjälper när parrelationen är i kris. Vid skilsmässa eller separation är huvudsaken att se till barnets bästa vid överenskommelser som gäller vårdnad, umgängesrätt och underhåll.

Om rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor samt medling i familjefrågor föreskrivs i lagen:

Vem kan söka medling i familjefrågor?

Medling i familjefrågor kan sökas av den som behöver sådan hjälp och är fast bosatt i kommunen. Medlingen är frivillig för klienten.

Vart ska man vända sig för att få uppfostrings- och familjerådgivning samt medling i familjefrågor?

Rådgivningen i uppfostrings- och familjefrågor kan genomföras vid uppfostrings- och familjerådgivningen eller i samband med annan socialservice. Kommunen kan också köpa tjänsten av en utomstående serviceproducent.

Sakkunniga som arbetar inom uppfostrings- och familjerådgivningen är

 • psykologer
 • socialarbetare
 • läkare
 • talterapeuter
 • familjerådgivare och -terapeuter.


Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla medling i familjefrågor. Medling ordnas ofta i samma lokaler som uppfostrings- och familjerådgivningen, men kommunen kan också köpa tjänsterna av kyrkans central för familjefrågor eller av någon annan organisation

Hur snabbt får man uppfostrings- och familjerådgivning samt medling i familjefrågor

Även uppfostrings- och familjerådgivningens klienter har enligt socialvårdslagen rätt till en egen kontaktperson och att få en bedömning av servicebehovet.

Hälso- och sjukvårdsbestämmelserna och därmed även bestämmelserna som berör vårdgarantin tillämpas vid rådgivningen till de delar som man genomför barn- eller ungdomspsykiatrisk vård. Uppfostrings- och familjerådgivningens klienter är under 23 år, så av vårdgarantibestämmelserna tillämpas de vårdgarantitider som nämns i 53 § i hälso- och sjukvårdslagen, och som är kortare än tiderna för vuxna.

Enligt 53 § i hälso- och sjukvårdslagen ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor efter att remissen anlänt. Om bedömningen av vårdbehovet förutsätter en bedömning av en specialist eller särskilda undersökningar ska bedömningen och undersökningarna genomföras inom sex veckor efter att remissen anlänt. Vård eller behandling som utifrån en bedömning av vårdbehovet konstaterats vara nödvändig ska genomföras inom tre månader från det att vårdbehovet konstaterades.

Uppfostrings- och familjerådgivning samt medling i familjefrågor är avgiftsfria

Uppfostrings- och familjerådgivning samt medling i familjefrågor är avgiftsfria för klienterna.

Mer information

Mer information ges av den kommunala socialvården.

Klagan

Social- och hälsovårdsministeriet behandlar inte anmärkningar, klagomål eller besvär.

Om du är missnöjd med hur du har betjänats, skötts eller bemötts kan du 

 • framställa en anmärkning till den som ansvarar för rådgivningen i uppfostrings- och familjefrågor eller till en ledande tjänsteinnehavare inom socialvården; innan du framställer en anmärkning kan du dock med fördel ge direkt respons och försöka reda ut frågan tillsammans med dem som har betjänat dig.
 • anföra klagan hos tillsynsmyndigheten, dvs. i första hand regionförvaltningsverket i ditt eget område eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Om du anser att du har bemötts orätt eller behöver råd om dina rättigheter kan du kontakta socialombudsmannen och/eller patientombudsmannen i din egen kommun eller samkommun.

Inom socialvården kan en klient dessutom söka ändring i beslut som klienten får. Ett beslut åtföljs alltid av anvisningar för sökande av ändring.