Fostrings- och familjerådgivningen och medlingen i familjeärenden

Kasvatus- ja perheneuvonta - kuvituskuvaBarns och ungas välbefinnande stöds genom samhälleliga tjänster. Via tjänsterna kan man få hjälp vid problem och konflikter. Kommunerna ordnar fostrings- och familjerådgivning och medling i familjeärenden.

Tjänsterna inom fostrings- och familjerådgivningen och medlingen i familjeärenden är avgiftsfria. På tjänsterna tillämpas socialvårdslagen.

Fostrings- och familjerådgivningen stöder barn och familjer

Fostrings- och familjerådgivningen är en socialtjänst som omfattas av socialvårdslagen.  Rådgivningen erbjuder experthjälp när barn eller familjer har problem och skriver utlåtanden för andra myndigheter.

Till fostrings- och familjerådgivningen kan man vända sig till exempel om

  • man är orolig över barnets utveckling, beteende eller känslor
  • barnet har svårigheter i daghemmet, skolan eller med kompisar
  • föräldrarna behöver hjälp med sitt föräldraskap eller med att lösa konflikter mellan föräldrarna
  • familjen har drabbats av någon förlust eller befinner sig i en svår livssituation
  • föräldrarna funderar på att skilja sig eller någon i familjen behöver stöd vid en skilsmässa

De sakkunniga vid fostrings- och familjerådgivningen är

  • Psykologer
  • Socialarbetare
  • Läkare
  • Audiologer och logopeder
  • Familjerådgivare och familjeterapeuter

Fostrings- och familjerådgivning ges inte bara av fostrings- och familjerådgivningen, utan också i samband med andra socialtjänster. Kommunerna kan också köpa tjänsterna av en utomstående serviceproducent.

Medlingen i familjeärenden erbjuder hjälp i konflikter

Om det uppstår konflikter i en parrelation, kan man få hjälp via medlingen i familjeärenden.  När sambor eller ett gift par skiljer sig och man förhandlar om barnets vårdnad, umgängesrätt och underhåll är det särskilt barnets bästa som ska beaktas. Medlingen är avgiftsfri.

Uppgiften med att ordna medling i familjeärenden hör till kommunens uppgifter. Medlingen ordnas ofta i anknytning till fostrings- och familjerådgivningen, men kommunen kan också köpa tjänsten till exempel av kyrkans central för familjerådgivning eller någon annan instans.

Ytterligare information

Socialvården i kommunerna.

Mer information

Marjo Malja, socialråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163581   E-postadress: