Dataskydd

Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud Lassi Kauttonen
SHM, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga
tietosuojavastaava.stm(at)gov.fi 

Personuppgiftsansvarig

Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 Statsrådet
Registratorskontoret: kirjaamo.stm(at)gov.fi och tfn 0295 63100

Den digitala säkerheten vid social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet utgår från att alla ska ha möjlighet att arbeta i en säker miljö. Alla medborgare ska ha möjlighet att sköta ärenden via säkra e-tjänster, och få information om att deras egna uppgifter är skyddade på behörigt sätt. Arbetet gör och servicen ges i dag till stor i digitala miljöer, eller åtminstone med hjälp av digitala verktyg, och därför är det ytterst viktigt också för social- och hälsovårdsministeriet att den digitala miljön är säker.  

Vid social- och hälsovårdsministeriet främjar vi informationssäkerhet bland annat genom styrningen av digitaliseringen inom social- och hälsovårdssektorn, i olika lagberedningsgrupper och delegationer och genom informationsstyrningen och styrningen av förvaltningsområdet. Ministeriet bedriver också samarbete förvaltningsövergripande i olika ministeriers expertgrupper för informationssäkerhet, och avger utlåtanden och deltar i internationella nätverk inom området.  

I ministeriets lagberedningsgrupper och delegationer strävar man efter att beakta informationssäkerheten inom social- och hälsovården och social- och hälsovårdssektorns särdrag och krav. Informationsstyrningen stöder på motsvarande sätt genomförandet av informationssäkerheten inom social- och hälsovården. 

Vid ministeriet övar man hur man ska gå till väga i olika cybersäkerhetssituationer och utarbetar riskbaserade planer för informationssäkerheten. Genom nationella anvisningar och riktlinjer sörjer ministeriet för kontinuiteten samt styr beredskapen, de nationella cyberövningarna och riskhanteringen.      

Ministeriet ansvarar för informationssäkerheten i sina egna system och främjar informationssäkerheten i Statsrådets gemensamma system. Ministeriet bedriver ett nära samarbete med Statsrådets övriga experter.  

Ministeriet har en datasäkerhetschef och två mycket erfarna experter i informationssäkerhet.  


Behandling av personuppgifter

Personuppgifter registreras endast av grundad anledning. I regel behövs uppgifterna för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna och kontakta dig. Det är frivilligt att använda tjänsterna, och personuppgifterna används inte för andra syften än de angivna. 

Uppgifterna behandlas av de personer vid ministerierna som förvaltar tjänstens innehåll samt av de samarbetspartner som producerar tjänsten och deras underleverantörer, med vilka ministeriet i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen har avtalat om behandlingen av personuppgifter.

Som användare av tjänsterna har du bl.a. rätt att få information om vilka uppgifter vi registrerar om dig och vem som behandlar uppgifterna. Du kan också kontrollera de uppgifter vi samlat in om dig och vid behov uppdatera dem.
Rättigheter för dig som använder tjänsterna och kontroll av personuppgifterna

Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter behandlas vid ministeriet, ber vi dig kontakta ministeriets dataskyddsombud.

 

Registrerade uppgifter

Uppgifternas innehåll varierar från fall till fall, men vanligtvis ber vi personen ange namn och e-postadress vid anmälan till ett evenemang. Beroende på evenemanget kan vi också be om övriga personuppgifter.

När du kontaktar oss samlar vi dessutom in följande uppgifter

  • Uppgifter som du har gett oss när du deltagit i evenemang.
  • Respons, brev, begäran om information och handlingar och andra meddelanden som du skickar. 

Utlämnande av uppgifter

I enskilda fall kan vi lämna ut uppgifter till aktörer som har anknytning till enkäterna, till ex-empel till ministeriets övervakningstjänster. Våra underleverantörer behandlar personuppgif-ter i egenskap av tjänsteproducenter.

Mer information

Lassi Kauttonen, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA Telefon:0295163577   E-postadress: