Servicekvalitet och utveckling

Iloinen pariskuntaSocial- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund har utfärdat en kvalitetsrekommendation om vård och tjänster för äldre att fungera som ett verktyg för utveckling och utvärdering.

Rekommendationen är en sammanställning av riktlinjerna för utveckling av servicestrukturen, boende- och vårdmiljöerna samt dimensionering av, kompetens hos och ledning av personalen.

Kvalitetsrekommendation

Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet har gett en kvalitetsrekommendation vars mål är att trygga ett bra åldrande och effektiva tjänster för de äldre människor som behöver dem. De föreslagna åtgärderna skapar en grund för ett åldersvänligt samhälle. 

Rekommendationen är främst avsedd som ett stöd för kommunernas beslutsfattare och ledare i utvecklingen och utvärderingen av service för äldre. Även de som producerar social- och hälsovårdstjänster, yrkesfolk inom branschen och aktörer inom tredje sektorn kan dra nytta av den i sin egen verksamhet.

Kvalitetsrekommendationens centrala innehåll är:

  • främjande av de äldres funktionsförmåga,
  • ökning av frivilligarbetet,
  • utnyttjande av digitalisering och teknik,
  • utveckling av boende och boendemiljöer samt produktion och ordnande av tjänster,
  • klient- och servicehandledning,
  • kunnig och välmående personal samt
  • säkerställande av kvaliteten.

Varje innehållsområde har sina egna rekommendationer. Rekommendationerna riktar sig både till befolknings- och individnivå. Genomförandet av rekommendationerna följs med lokalt och regionalt.

 

Syftet med lagförslaget är att främja servicekvaliteten och öka jämlikheten 

Under den första fasen i lagreformen av tjänsterna för äldre bestämdes det att personaldimensioneringen inom vården dygnet runt ska höjas stegvis så, att den är 0,7 senast i april 2023.  

Till lagen har dessutom fogats bestämmelser om bedömningsinstrumentet RAI, som ska användas för att bedöma äldres funktionsförmåga och servicebehov. Kommunerna måste ta i bruk RAI-systemet senast den 1 april 2023. Det riksomfattande instrumentet ökar jämlikheten och ger tillgång till jämförbar information.  

Under lagreformens andra fas ligger fokus på kvaliteten och resurserna inom hemvården och reformerandet av boendeservicen. 
 

Tjänster som ges i hemmet och boendetjänster för äldre utvecklas genom lagreform


I den andra fasen av reformen av tjänster för äldre förbättras särskilt kvaliteten på tjänster som ges i hemmet och boendetjänster. Reformen träder i huvudsak i kraft den 1 januari 2023 samtidigt som strukturreformen av ordnandet av social- och hälsovårdstjänster. Ändringarna gäller också andra klientgrupper social service. 

 

Frågor och svar om den andra fasen i reformen av äldreomsorgen

Mer information

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163549