Kvaliteten på och utvecklandet av tjänsterna för äldre 

Iloinen pariskuntaSocial- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund har gett ut en kvalitetsrekommendation om tjänsterna för äldre som ska fungera som ett verktyg för utveckling och utvärdering. 

Målet för kvalitetsrekommendationen är att trygga ett bra åldrande och effektiva tjänster för äldre människor i ett äldrevänligt samhälle. 

Rekommendationen är en sammanställning av riktlinjerna för utvecklingen av servicestrukturen, boende- och vårdmiljöerna, personaldimensioneringen, kompetensen och ledningen. 

De tidigare rekommendationerna gavs år 2001, 2008, 2013 och 2017.  

Rekommendationen är främst avsedd som ett stöd för välfärdsområdenas och kommunernas beslutsfattare och ledare i utvecklingen och utvärderingen av tjänsterna för äldre. Även de som producerar social- och hälsovårdstjänster, yrkesfolk inom branschen och aktörer inom det civila samhället kan dra nytta av den i sin egen verksamhet.

Kvalitetsrekommendationens centrala innehåll är:

Varje innehållsområde har sina egna rekommendationer, och som stöd för rekommendationerna föreslås det förfaranden för god praxis som kan tillämpas i kommunerna. Rekommendationerna riktar sig till hela befolkningen och till individen. Hur rekommendationerna tillämpas följs upp både nationellt och lokalt. 

Syftet med lagförslaget är att främja servicekvaliteten och öka jämlikheten

Under den första fasen i lagreformen av tjänsterna för äldre bestämdes det att personaldimensioneringen inom vården dygnet runt ska höjas stegvis. Minimidimensioneringen av den personal som arbetar med direkt vård och omsorg inom heldygnsvården för äldre förbättras stegvis så, att minimidimensioneringen är 

  • 0,65 anställda per klient från den 1 april 2023 och 
  • 0,70 anställda per klient från den 1 december 2028.

Till lagen har dessutom fogats bestämmelser om bedömningsinstrumentet RAI, som ska användas för att bedöma äldres funktionsförmåga och servicebehov. Kommunerna måste ta i bruk RAI-systemet senast den 1 april 2023. Det riksomfattande instrumentet ökar jämlikheten och ger tillgång till jämförbar information. 

Under lagreformens andra fas ligger fokus på kvaliteten och resurserna inom hemvården och reformerandet av boendetjänsterna. 

Andra fasen av reformen av tjänsterna för äldre

I den andra fasen av reformen av tjänsterna för äldre förbättras särskilt kvaliteten på tjänsterna som ges i hemmet och boendetjänsterna. Reformen träder i huvudsak i kraft den 1 januari 2023 samtidigt som strukturreformen av ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna. Ändringarna gäller också andra klientgrupper inom socialvårdstjänsterna. 

Under den första fasen i reformen av tjänsterna för äldre preciserades kvalitetskraven på den vård som ges dygnet runt. 

På den här sidan har vi samlat frågor och svar om den andra fasen i reformen. 

Frågor och svar om den andra fasen i reformen av äldreomsorgen

Mer information

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK Telefon:0295163549   E-postadress:


Jaana Huhta, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163407   E-postadress: