Tillgång till vård (vårdgaranti)

Tillgången till vård föreskrivs i hälsovårdslagen

Väntetider inom hälso- och sjukvård

I hela landet tas alla brådskande fall om hand omedelbart på hälsovårdscentralernas och sjukhusens jourmottagningar oavsett bostadskommun.

Icke-brådskande vård ges kommunens invånare på hälsovårdscentraler inom vissa tidsfrister som anges i lagstiftningen. Om hälsovårdscentralen eller sjukhuset inte kan erbjuda vård inom den i lagen föreskrivna tiden, så måste de skadffa våreden från ett annat ställe.

Hälsovårdscentral

 • Andra än brådskande fall tas om hand av de kommunala hälsovårdscentralerna.
 •  Vardagar under hälsovårdscentralens öppettider ska medborgarna omedelbart kunna besöka hälsovårdscentralen eller få kontakt dit per telefon.
 • Om en bedömning av vårdbehovet förutsätter ett besök på hälsovårdscentralen ska mottagningstid ges inom inom tre vardagar från telefonkontakten.
 • Icke-brådskande vård ska inledas inom tre månader från det att vårdbehovet konstaterades. Inom munhälsovården kan tiden överskridas med tre månader utan att riskera patientens hälsotillstånd.
 • Om undersökningen visar att patienten behöver sjukhusvård ska vården inledas senast inom sex månader från det att vårdbehovet konstaterades.

Specialiserad sjukvård

 • Icke brådskande specialiserad sjukvård på sjukhus eller vi häslovårdscentral förutsätter remiss av läkare.
 • På sjukhuset ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att remissen anlänt.
 • De undersökningar som bedömningen förutsätter måste göras inom tre månader från det att remissen anlänt. 
 • Om undersökningen visar att patienten behöver sjukhusvård ska vården inledas senast inom sex månader från det att vårdbehovet konstaterades.
 • Inom mentalvårdstjänster för barn och unga (under 23) ska vårdbehovet och specialistläkarens bedömning göras inom sex veckor  från det att remissen anlänt. Vården måste ordnas inom tre månader från det att vårdbehovet konstaterades.

Vård på annat håll

 • Om den egna hälsovårdscentralen eller det egna sjukhuset inte kan ta hand om patienten inom utsatt tid, ska patienten ordnas möjlighet att få vård på annat håll, antingen inom den offentliga eller privata sektorn.
 • Detta medför inga extra kostnader för patienten.
 • Patienten har också rätt att vägra ta emot erbjuden vård.
 • Om sjukvårdsdistriktet inte kan ordna specialsjukvård inom den i lagen utsedda minimitiden i Finland, måste distriktet på patientens begäran ge förhandstillstånd att på sjukvårdsdistriktets kostnad söka vård i ett annat EU-land eller i ett EES-land eller Schweiz.

Övervakningen av vårdgarantin

Kommunen eller sjukvårdsdistriktet måste med minst fyra månaders mellanrum på nätet offentiggöra väntetiderna inom den icke brådskande vården. Information angående väntetider fås på hälsovårdscentraler och på sjukhus. Oftast publiceras informationen på enheternas webbsidor. Institutet för hälsa och välfärd THL samlar in information om tillgången till vård. Regionförvaltningverken och Valvira övervakar att tillgången till vård förverkligas.

Mer information

Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163014  


Tapani Hämäläinen, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163065