Väntetiderna inom vården (vårdgarantin)

Bestämmelserna om de tider inom vilka man ska få vård finns i hälso- och sjukvårdslagen. 

Väntetiderna inom den offentliga hälso- och sjukvården

Akut vård och brådskande vård ska ges patienten omedelbart oberoende av var patienten är bosatt.  För brådskande vård har social- och hälsocentralerna och sjukhusen jourmottagningar. 
Icke-brådskande vård erbjuds vid social- och hälsocentralerna för de som bor i välfärdsområdet.

Det föreskrivs särskilda maximala väntetider för att få vård.

Om välfärdsområdet inte kan erbjuda vård inom primärvården, mun- och tandvården eller den specialiserade sjukvården inom den föreskrivna tiden, ska det skaffa vården från en annan tjänsteproducent, som en köpt tjänst eller genom att ge patienten en servicesedel.  

Vårdcentralen

 • Icke-brådskande fall hänvisas till välfärdsområdets social- och hälsocentral. 
 • Vardagar under vårdcentralens öppettider ska invånarna omedelbart kunna få kontakt med vårdcentralen per telefon eller kunna besöka den.
 • Man har rätt att få vård inom 14 dygn, och inom mun- och tandvården inom 4 månader. 

Specialiserad sjukvård

 • För att få specialiserad sjukvård i icke-brådskande fall krävs det remiss av en läkare eller en tandläkare.
 • Inom den specialiserade sjukvården ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att remissen anlänt.
 • De undersökningar som bedömningen förutsätter och specialläkarens eller specialtandläkarens bedömning måste göras inom 3 månader från det att remissen anlänt.
 • Om undersökningarna visar att patienten behöver sjukhusvård ska vården inledas senast inom sex månader från det att vårdbehovet konstaterades.
 • Inom den psykiatriska specialiserade  sjukvården av barn och unga (under 23 år) ska sådana undersökningar eller bedömningar av en specialist som krävs för bedömning av vårdbehovet göras inom sex veckor från det att remissen inkommit. Vården ska ordnas inom tre månader från det att vårdbehovet konstateras.

Ordnandet av vården om de maximala väntetiderna överskridits

 • Om social- och hälsocentralen i välfärdsområdet inte kan ge patienten vård inom den föreskrivna tiden ska den enligt lagen se till att patienten har möjlighet att få vård någon annanstans, i ett annat välfärdsområde, genom köp av tjänster eller genom att ge patienten en servicesedel. 
 • För det betalar patienten inte några extra avgifter, utan patienten betalar endast välfärdsområdets kundavgift för vården. 
 • Patienten har rätt att vägra ta emot vård på en annan enhet och kan vänta tills vården kan ges på den enhet som patienten valt. 
 • Om välfärdsområdet inte kan ordna vård inom den i lagen föreskrivna tiden i Finland, måste välfärdsområdet på patientens begäran ge förhandstillstånd att på välfärdsområdets kostnad söka vård i ett annat EU-land eller EES-land eller i Schweiz.

Övervakningen av vårdgarantin

Välfärdsområdet måste på webben offentliggöra uppgifterna om väntetiderna inom den icke-brådskande vården. Väntetiderna inom primärvården ska offentliggöras varje månad, och väntetiderna inom den specialiserade sjukvården med 4 månaders mellanrum. Information om väntetiderna ges av vårdcentraler och sjukhus.  Oftast publiceras informationen på enheternas webbplatser. 

Institutet för hälsa och välfärd THL samlar in information om tillgången till vård.

Regionförvaltningverken och Valvira övervakar att tillgången till vård förverkligas.

Ändringar i lagstiftningen om vårdgarantin 

Från den 1 november 2024 är vårdgarantin inom mun- och tandvården 3 månader . 

Mer information

Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163014   E-postadress: