Klient- och patientuppgifter samt sekretess

I början av en klient- eller vårdrelation ska klienten eller patienten få veta

  • vad klient- och patientuppgifterna används till
  • från vilka andra ställen uppgifter om klienten eller patienten skaffas
  • var uppgifterna registreras
  • till vem och på vilka villkor uppgifter kommer att lämnas ut.

Klienter och patienter har rätt att

  • ta del av de uppgifter som införts om dem och
  • kräva rättelse av felaktiga uppgifter.

Social- och hälsovårdens handlingar och de uppgifter som finns i dem är sekretessbelagda.

Handlingarna och uppgifterna lämnas inte ut till obehöriga om personen i fråga inte har gett sitt samtycke till detta.

Anhörigas rätt att få uppgifter

Anhöriga kan beviljas rätt att få uppgifter om de hälso- och sjukvårdstjänster som en avliden nära anhörig har fått under sin livstid. I sådana fall ska uppgifterna vara nödvändiga för att klarlägga och tillgodose den avlidnes intressen eller rättigheter. Detta kan vara fallet till exempel i situationer där anhöriga vill reda ut ett misstänkt vårdfel.

Rätt ska sökas skriftligen hos den hälso- och sjukvårdsenhet där den avlidne har vårdats. Den som tar emot de utlämnade uppgifterna får inte använda eller lämna uppgifterna vidare för något annat ändamål. 

Utlämnande av uppgifter till tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster

Med samtycke av klientens eller patientens lagliga företrädare får sekretessbelagda uppgifter lämnas ut till en annan tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster om uppgifterna behövs för att ordna vård eller omsorg för kunden. Om kunden på grund av mental störning, medvetslöshet eller någon annan därmed jämförbar orsak inte kan ge sitt samtycke till utlämnandet av uppgifterna och kunden inte har någon laglig företrädare kan uppgifter som är nödvändiga utlämnas direkt med stöd av lagen utan kundens tillstånd.  

Dessutom får uppgifter i vissa situationer som regleras i lag lämnas ut för att användas för vetenskaplig forskning och under tillsyn av de personer och inrättningar som producerar tjänster.

Uppgifter får endast behandlas av de personer som deltar i tillhandahållandet av vården och servicen eller i handläggningen av ärendet. Den personal och de förtroendevalda som behandlar social- och hälsovårdens klient- och patientuppgifter har tystnadsplikt.

I lagen om kunduppgifter har man samlat alla bestämmelser om behandlingen av kunduppgifter

Den reviderade lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården, dvs. kunduppgiftslagen, trädde i kraft den 1 januari 2024 samtidigt som man upphävde den tidigare lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården, lagen om klienthandlingar inom socialvården och de bestämmelser om behandling av kunduppgifter som ingår i lagarna om patientens och klientens ställning och rättigheter. 

Den nya kunduppgiftslagen innehåller de bestämmelser om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovård, klientuppgifter och journalhandlingar och informationssystem som tidigare fanns i andra lagar och förordningar. Bestämmelserna om behandlingen av kunduppgifterna har harmoniserats när det gäller till exempel antecknandet av kunduppgifter, rätten att få uppgifter och utlämnandet av uppgifter.  

Genom kunduppgiftslagen åläggs tillhandahållare av socialvårdstjänster att ansluta sig till de riksomfattande Kanta-tjänsterna. I och med lagen blir det också möjligt att lämna ut klientuppgifter inom socialvården till andra tillhandahållare av socialvårdstjänster via Kanta-tjänsterna.

I kunduppgiftslagen anges de övergångsperioder inom vilka klient- och patienthandlingarna ska registreras i Kanta-tjänsterna.

Mer information:

Mer information

Joni Komulainen, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA Telefon:0295163453   E-postadress: