Klient- och patientuppgifter samt sekretess

I början av en klient- eller vårdrelation ska klienten få veta om

  • vad hans eller hennes uppgifter används till
  • från vilka andra ställen uppgifter om klienten skaffas.
  • var uppgifterna registreras
  • till vem och på vilka villkor uppgifter kommer att lämnas ut.

Som klient och patient har du rätt att

  • ta del av uppgifter som införts om dig och
  • kräva rättelse av felaktiga uppgifter.

Social- och hälsovårdens handlingar är sekretessbelagda.

Handlingar och uppgifter som ingår i dem lämnas inte ut till obehöriga, om personen i fråga inte har gett sitt samtycke till detta.  

Närståendes rätt att få uppgifter

En anhörig kan beviljas rätt att få uppgifter om hälso- och sjukvård som hens nära anhöriga som har dött har fått under sin livstid. I sådana fall ska uppgifterna vara nödvändiga för att klarlägga och tillgodose hens intressen eller rättigheter. Detta kan vara fallet till exempel i situationer där anhöriga vill reda ut en misstänkt felbehandling.

Rätt ska sökas skriftligen hos den hälso- och sjukvårdsenhet där den avlidne har vårdats. Mottagaren av de utlämnade uppgifterna får inte använda eller lämna uppgifterna vidare för något annat ändamål.

Utlämnande av uppgifter mellan myndigheter

Med samtycke av klienten eller hans lagliga företrädare får sekretessbelagda uppgifter dock lämnas ut till annan myndighet eller privat serviceproducent om detta är nödvändigt för att ordna vård eller omsorg för klienten. Patientuppgifter kan lämnas ut utan patientens samtycke mellan sjukvårdsdistriktet och hälsovårdscentralerna inom dess område när detta är nödvändigt för vård av patienten. Patienten kan dock förbjuda utlämnandet av sina uppgifter genom ett meddelande till sjukvårdsdistriktet eller hälsovårdscentralen.

Dessutom får uppgifter i vissa situationer som regleras i lag lämnas ut för att användas i vetenskaplig forskning och under tillsyn av personer och institutioner som producerar tjänster.

Uppgifter får endast behandlas av personer som deltar i tillhandahållandet av vården eller servicen eller i handläggningen av ärendet. Tjänsteinnehavare och förtroendevalda som behandlar social- och hälsovårdens klientuppgifter har tystnadsplikt.

Organisering och tillsyn av dataskydd

Varje tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster ska ha en dataskyddsansvarig som följer upp och övervakar behandlingen av personuppgifter. Denna person fungerar som stöd för personalen i frågor som gäller dataskyddet vid behandlingen av klientuppgifter.

Effektiverad informationssäkerhet genom elektroniska datasystem

Man håller på att övergå till riksomfattande elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården. Ett enhetligt arkivsystem bidrar till bättre vård och tjänster samt bättre patient- och informationssäkerhet. Datasystemen utvecklas med hjälp av projekt.

Den nya kunduppgiftslagen: klienter kan föra in sina egna uppgifter om välbefinnande

Lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården, dvs. kunduppgiftslagen träder i kraft den 1 november 2021.

Genom den nya kunduppgiftslagen åläggs tillhandahållare av socialvårdstjänster att ansluta sig till de riksomfattande Kanta-tjänsterna. I och med lagen blir det också möjligt att överlåta klientuppgifter inom socialvården till andra tillhandahållare av socialvårdstjänster via Kanta-tjänsterna. Skyldigheten att ansluta sig till Kanta-tjänsterna när det gäller de privata tillhandahållarna av hälso- och sjukvårdstjänster har preciserats.  

Genom den nya lagen utvidgas de riksomfattande informationssystemtjänsterna så att klienter kan föra in sina egna uppgifter om välbefinnande eller uppgifter från välbefinnandeapplikationer i ett nytt datalager för egna uppgifter som finns i Kanta. De uppgifter om välbefinnande som införs ska vara tillgängliga för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, som använder uppgifterna på ett datatekniskt tillförlitligt sätt med klientens samtycke. Klienten kan också ge en annan person fullmakt att använda de elektroniska tjänsterna för sin räkning.

I kunduppgiftslagen anges de övergångsperioder inom vilka klient- och patienthandlingarna ska registreras i Kanta-tjänsterna. Övergångsbestämmelserna ersätter den gällande förordningen av social- och hälsovårdsministeriet om riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården.

Mer information

Joni Komulainen, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA 0295163453