Klient- och patientuppgifter samt sekretess

I början av en klient- eller vårdrelation ska klienten få veta om

  • vad hans eller hennes uppgifter används till
  • från vilka andra ställen uppgifter om klienten skaffas.
  • var uppgifterna registreras
  • till vem och på vilka villkor uppgifter kommer att lämnas ut.

Som klient och patient har du rätt att

  • ta del av uppgifter som införts om dig och
  • kräva rättelse av felaktiga uppgifter.

Social- och hälsovårdens handlingar är sekretessbelagda.

Handlingar och uppgifter som ingår i dem lämnas inte ut till obehöriga, om personen i fråga inte har gett sitt samtycke till detta.  

Närståendes rätt att få uppgifter

Utlämnande av uppgifter mellan myndigheter

Med samtycke av klienten eller hans lagliga företrädare får sekretessbelagda uppgifter dock lämnas ut till annan myndighet eller privat serviceproducent om detta är nödvändigt för att ordna vård eller omsorg för klienten. Patientuppgifter kan lämnas ut utan patientens samtycke mellan sjukvårdsdistriktet och hälsovårdscentralerna inom dess område när detta är nödvändigt för vård av patienten. Patienten kan dock förbjuda utlämnandet av sina uppgifter genom ett meddelande till sjukvårdsdistriktet eller hälsovårdscentralen.

Dessutom får uppgifter i vissa situationer som regleras i lag lämnas ut för att användas i vetenskaplig forskning och under tillsyn av personer och institutioner som producerar tjänster.

Uppgifter får endast behandlas av personer som deltar i tillhandahållandet av vården eller servicen eller i handläggningen av ärendet. Tjänsteinnehavare och förtroendevalda som behandlar social- och hälsovårdens klientuppgifter har tystnadsplikt.

Organisering och tillsyn av dataskydd

Varje tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster ska ha en dataskyddsansvarig som följer upp och övervakar behandlingen av personuppgifter. Denna person fungerar som stöd för personalen i frågor som gäller dataskyddet vid behandlingen av klientuppgifter.

Effektiverad informationssäkerhet genom elektroniska datasystem

Man håller på att övergå till riksomfattande elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården. Ett enhetligt arkivsystem bidrar till bättre vård och tjänster samt bättre patient- och informationssäkerhet. Datasystemen utvecklas med hjälp av projekt.