Klient- och patientuppgifter samt sekretess

I början av en klient- eller vårdrelation ska klienten få veta om

  • vad hans eller hennes uppgifter används till
  • från vilka andra ställen uppgifter om klienten skaffas.
  • var uppgifterna registreras
  • till vem och på vilka villkor uppgifter kommer att lämnas ut.

Som klient och patient har du rätt att

  • ta del av uppgifter som införts om dig och
  • kräva rättelse av felaktiga uppgifter.

Social- och hälsovårdens handlingar är sekretessbelagda.

Handlingar och uppgifter som ingår i dem lämnas inte ut till obehöriga, om personen i fråga inte har gett sitt samtycke till detta.  

Anhörigas rätt att få uppgifter

Anhöriga kan beviljas rätt att få uppgifter om den hälso- och sjukvård som en avliden nära anhörig har fått under sin livstid. I sådana fall ska uppgifterna vara nödvändiga för att klarlägga och tillgodose den avlidnes intressen eller rättigheter. Detta kan vara fallet till exempel i situationer där anhöriga vill reda ut ett misstänkt vårdfel.

Rätt ska sökas skriftligen hos den hälso- och sjukvårdsenhet där den avlidne har vårdats. Mottagaren av de utlämnade uppgifterna får inte använda eller lämna uppgifterna vidare för något annat ändamål. 

Utlämnande av uppgifter till tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster

Med samtycke av klientens eller patientens lagliga företrädare får sekretessbelagda uppgifter lämnas ut till en annan tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster om uppgifterna behövs för att ordna vård eller omsorg för klienten eller patienten. Klient- och patientuppgifter får också lämnas ut via Kanta-tjänsterna till en annan tillhandahållare av tjänster med ett tillstånd för utlämnande som getts av klienten eller patienten eller en laglig företrädare. 

Dessutom får uppgifter i vissa situationer som regleras i lag lämnas ut för att användas för vetenskaplig forskning och under tillsyn av de personer och inrättningar som producerar tjänster.

Uppgifter får endast behandlas av de personer som deltar i tillhandahållandet av vården och servicen eller i handläggningen av ärendet. Den personal och de förtroendevalda som behandlar social- och hälsovårdens klient- och patientuppgifter har tystnadsplikt.

Organisering och övervakning av dataskyddet

Varje tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster ska ha ett dataskyddsombud som följer upp och övervakar behandlingen av personuppgifter. Dataskyddsombudet fungerar som stöd för personalen i frågor som gäller dataskyddet vid behandling av klient- och patientuppgifter.

Lagen om kunduppgifter: kunderna kan föra in sina egna uppgifter om välbefinnande

Den nya lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården, dvs. kunduppgiftslagen, trädde i kraft den 1 november 2021. 

Genom kunduppgiftslagen åläggs tillhandahållare av socialvårdstjänster att ansluta sig till de riksomfattande Kanta-tjänsterna. I och med lagen blir det också möjligt att lämna ut klientuppgifter inom socialvården till andra tillhandahållare av socialvårdstjänster via Kanta-tjänsterna. Skyldigheten att ansluta sig till Kanta-tjänsterna har också preciserats när det gäller de privata tillhandahållarna av hälso- och sjukvårdstjänster. 

Genom lagen utvidgas de riksomfattande informationssystemtjänsterna så att kunder kan föra in sina egna uppgifter om välbefinnande eller uppgifter från välbefinnandeapplikationer i ett nytt datalager för egna uppgifter som finns i Kanta. De uppgifter om välbefinnande som införs ska vara tillgängliga för yrkesutbildade personer, som använder uppgifterna på ett datatekniskt tillförlitligt sätt med kundens samtycke. Kunden kan också ge en annan person fullmakt att använda de elektroniska tjänsterna för sin räkning.

I kunduppgiftslagen anges de övergångsperioder inom vilka klient- och patienthandlingarna ska registreras i Kanta-tjänsterna. Övergångsbestämmelserna ersätter den gällande förordningen av social- och hälsovårdsministeriet om riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården.

Avsikten är att fortsätta revideringen av kunduppgiftslagen. Den reviderade lagen ska träda i kraft den 1 januari 2024.

Ytterligare information: 

Mer information

Joni Komulainen, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA 0295163453