Projekt: Att minska pensionsskilnaderna mellan könen

Projektet är avslutat. Syftet med projektet Pensionsskillnader mellan kvinnor och män 2018-2020 var att väcka diskussion om skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner och öka medborgarnas och beslutsfattarnas kunskaper om orsakerna till skillnaderna.

I projektet sammanställdes och spreds kunskap till beslutsfattare samtidigt som man strävar efter att få in ett jämställdhetsperspektiv i den offentliga debatten och beslutsfattandet om pensioner.

Projektet genomfördes i samarbete med Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten och Arbetspensionsförsäkrarna Tela.

Projektet fick finansiering ur EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (2014–2020).

Projektet höll ett öppet seminarium i oktober 2020. 

Producerat material

Artiklar

 

 

Mer information