Laatu ja kehittäminen

Iloinen pariskuntaSosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet iäkkäiden ihmisten palvelujen kehittämisen ja arvioinnin välineeksi palvelujen laatusuosituksen.

Suositukseen on koottu linjaukset palvelurakenteen, asumis- ja hoitoympäristöjen sekä henkilöstön määrän, osaamisen ja johtamisen kehittämiseksi.

Kaikilla kunnilla oltava ikääntymispoliittinen strategia

Ikääntymispolitiikkaa toteuttavat käytännössä kunnat, jotka järjestävät ikääntyneen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut. Tavoitteena on, että kaikilla kunnilla on ikääntymispoliittinen strategia.

Ikääntymispoliittinen strategia laaditaan yhdessä kunnan eri hallintokuntien, kuntalaisten, järjestöjen, elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kanssa. Strategiassa määritellään, miten kunnassa edistetään ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä ja miten eri toimijoiden vastuut jaetaan. Ikääntymispoliittinen strategia hyväksytään kunnanvaltuustossa ja ikäihmisiä koskevassa päätöksenteossa noudatetaan sen linjauksia.

Lisätietoa vanhusten palveluista kunnissa on Kuntaliiton verkkopalvelussa.

Laatusuositus

Laatusuosituksen tavoitteena on turvata hyvä ikääntyminen ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille henkilöille. Ehdotetut toimet luovat pohjaa ikäystävälliselle yhteiskunnalle. 

Aiemmat laatusuositukset on annettu vuosina 2001, 2008, 2013 ja 2017.

Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti iäkkäiden palvelujen kehittämisen ja arvioinnin tueksi kuntien päättäjille ja johtajille. Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat, alan ammattilaiset ja kolmannen sektorin toimijat voivat hyödyntää suositusta omassa toiminnassaan.

Laatusuosituksen keskeiset sisällöt ovat

  • iäkkäiden toimintakyvyn edistäminen
  • vapaaehtoistyön lisääminen
  • digitalisaation ja teknologioiden hyödyntäminen
  • asumisen ja asuinympäristöjen kehittäminen sekä palveluiden tuottaminen ja järjestäminen
  • asiakas- ja palveluohjaus
  • osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä 
  • laadun varmistaminen

Kullakin sisältöalueella on omat suosituksensa. Suositukset kohdistuvat sekä väestö- että yksilötasolle. Suositusten toteutumista seurataan valtakunnallisesti ja paikallisesti.

Lisätietoja

Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163549  

Ammattilaisille suunnattuja verkkopalveluja