Iäkkäiden henkilöiden palvelujen laatu ja kehittäminen

Iloinen pariskuntaSosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet iäkkäiden ihmisten palvelujen kehittämisen ja arvioinnin välineeksi palvelujen laatusuosituksen.

Laatusuosituksen tavoitteena on turvata hyvä ikääntyminen ja vaikuttavat palvelut ikäystävällisessä yhteiskunnassa.

Suositukseen on koottu linjaukset palvelurakenteen, asumis- ja hoitoympäristöjen sekä henkilöstön määrän, osaamisen ja johtamisen kehittämiseksi.

Aiemmat laatusuositukset on annettu vuosina 2001, 2008, 2013 ja 2017. 

Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti iäkkäiden palvelujen kehittämisen ja arvioinnin tueksi hyvinvointialueiden ja kuntien päättäjille ja johtajille. Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat, alan ammattilaiset ja kolmannen sektorin toimijat voivat hyödyntää suositusta omassa toiminnassaan.

Laatusuosituksen keskeiset sisällöt ovat yhtenevät ikäohjelman kanssa.

Kullakin sisältöalueella on omat suosituksensa ja suositusten tueksi on esitetty hyviä käytäntöjä sovellettavaksi kunnissa. Suositukset kohdistuvat sekä väestö- että yksilötasolle. Suositusten toteutumista seurataan valtakunnallisesti ja paikallisesti.

Lakiuudistuksella tuetaan palvelun laatua ja lisätään yhdenvertaisuutta

Iäkkäiden henkilöiden palveluja koskevassa ensimmäisen vaiheen lakiuudistuksessa on nostettu ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitusta asteittain. Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi mitoituksen voimaantuloa on porrastettu. Iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon asiakkaiden välittömään hoitoon ja huolenpitoon osallistuvan henkilöstön vähimmäismitoitus paranee siten, että 

  • 1.4.2023 alkaen vähimmäismitoitus on 0,65 ja 
  • 1.12.2028 alkaen vähimmäismitoitus on 0,70 työntekijää asiakasta kohti.

Lakiin on lisätty myös säännökset iäkkään henkilön toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnissa käytettävästä RAI-arviointivälineistöstä. Kuntien on aloitettava RAI-järjestelmän käyttö viimeistään 1.4.2023. Valtakunnallisesti käyttöönotettava mittaristo lisää yhdenvertaisuutta ja mahdollistaa vertailukelpoisen tiedon saannin. 

Toisen vaiheen lainsäädäntöuudistus painottuu kotihoidon laadun ja resurssien vahvistamiseen sekä asumispalvelujen uudistukseen. 

Iäkkäiden ihmisten palvelujen uudistuksen toinen vaihe

Iäkkäiden ihmisten palvelujen uudistuksen toisessa vaiheessa parannetaan erityisesti kotiin annettavia palveluja ja asumispalveluja. Uudistus tuli pääsääntöisesti voimaan 1.1.2023 yhtä aikaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen rakenneuudistuksen kanssa. Muutokset koskevat myös muita sosiaalipalvelujen asiakasryhmiä. 

Iäkkäiden ihmisten palvelujen uudistamisen ensimmäisessä vaiheessa tarkennettiin ympärivuorokautisen hoidon laatuvaatimuksia.

Tälle sivulle on koottu kysymyksiä ja vastauksia toisen vaiheen uudistuksesta.

Usein kysyttyä iäkkäiden palvelujen 2 vaiheen uudistuksesta

Lisätietoja

Jaana Huhta, hallitusneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL Puhelin:0295163407   Sähköpostiosoite:


Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163549   Sähköpostiosoite:

Ammattilaisille suunnattuja verkkopalveluja