Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

En handbok om en verksamhetsmodell för servicelöftet har publicerats

Social- och hälsovårdsministeriet 4.6.2018 9.59 | Publicerad på svenska 27.8.2018 kl. 10.12
Pressmeddelande

Landskapen kan utnyttja den handbok som gjorts för att stödja utarbetandet av en verksamhetsmodell för servicelöftet när de utarbetar strategiska planer för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster, bereder ett servicelöfte och funderar över olika sätt att delta för invånare och kunder. Handboken om servicelöftet för beredarna i landskapet innehåller de centrala stegen för att göra ett servicelöfte samt ett förslag till innehållsstruktur för servicelöftet.

Verksamhetsmodellen för servicelöftet har skapats i samarbete mellan beredarna vid social- och hälsovårdsministeriet och landskapen. 

Ett servicelöfte avges till landskapets invånare

Nya landskap byggs för närvarande med ett intensivt tidsschema. Landskapets servicelöfte, som är landskapets viljeyttring till sina invånare, har antecknats som en ny sak i lagförslagen om social- och hälsovårdsreformen. Landskapen fastställer på vilket sätt, vilka och på vilken nivå de erbjuder social- och hälsovårdstjänster till sina invånare. Tjänsternas miniminivå har fastställts i speciallagar och författningar. Tjänsterna ska ordnas på ett sätt som beaktar invånarnas behov och synpunkter. Landskapet kan avge ett servicelöfte som omfattar mer än social- och hälsovårdstjänsterna. 

”Invånarnas välfärd och vardag stöds av smidiga, lättillgängliga tjänster. Servicehelheterna kommer att vara attraktions- och konkurrensfaktorer för landskapen och deras kommuner. Detta stöds av ett sektorsövergripande servicelöfte”, säger projektchefen för spetsprojektet Kundorienterad service Vuokko Lehtimäki.  

Servicelöftet kan utarbetas som en del av landskapets servicestrategi. En servicestrategi och ett servicelöfte ingår i en mer omfattande handling om landskapsstrategin. Det kommande landskapsfullmäktige beslutar om landskapsstrategin, servicestrategin och servicelöftet. 

”Som bäst utvecklas verksamhetsmodellen för servicelöftet till ett verktyg för utvärdering och ledning som lämpar sig för kontinuerlig användning. Med hjälp av den inverkar man på att de riksomfattande målen för social- och hälsovården uppnås”, säger Lehtimäki. 

Verksamhetsmodellen för servicelöftet

Företrädare från landskapen Södra Karelen, Nyland, Norra Karelen, Kajanaland, Norra Österbotten, Egentliga Finland, Österbotten och Birkaland har aktivt deltagit i beredningen av verksamhetsmodellen för servicelöftet och handboken. Företrädare för andra landskap deltog också i kommentarerna. Beredningsarbetet har koppling till social- och hälsovårds- och landskapsreformen, och har därigenom stött det regionala utvecklingsarbetet. Arbetet med att bereda verksamhetsmodellen för ett servicelöfte började våren 2017 och har varit en del av regeringens spetsprojekt Kundorienterad service.  

I vissa av landskapen ska man som nästa steg göra försök med och rapportera om hur verksamhetsmodellen fungerar i till exempel olika servicehelheter, vilka metoder för att delta och göra personer delaktiga som fungerar eller vilka responskanaler och uppföljningsmätare som ger tillräckligt mångsidig information till stöd för tjänsteanordnarens organiseringsuppgift. I processen med att utarbeta servicelöftet kan landskapen utnyttja resultaten från verksamhetsmodellen för kunders deltagande som bereddes samtidigt.

Mikko Kenni från Talent Vectia och Vuokko Lehtimäki från social- och hälsovårdsministeriet författade handboken i samarbete med beredningsarbetsgruppen.   

En elektronisk version av verksamhetsmodellen för servicelöftet kommer också att produceras. Den publiceras senare i juni på webbplatsen regionreformen.fi. På webbplatsen för verksamhetsmodellen uppdateras framöver exempel på goda erfarenheter av beredningen av servicelöftet. 

Ytterligare information

Vuokko Lehtimäki, projektchef, tfn 0295 163 256, vuokko.lehtimaki(at)stm.fi

PASI alueuudistus-arkisto sote-uudistus spetsprojekt