WHO:s pandemiavtal och internationella hälsoreglemente

Världhälsoorganisationens medlemsländer har bedömt att man behöver stärka den internationella beredskapen inför pandemier och andra hot mot hälsan. I december 2021 beslöt FN:s generalförsamlings specialsession att tillsätta ett mellanstatligt förhandlingsorgan för att förbereda ett avtal om beredskapen inför och hanteringen av pandemier. De mellanstatliga avtalsförhandlingarna inleddes i februari 2022, och målet är att avtalet ska vara klart före maj 2024. 

WHO:s internationella hälsoreglemente (IHR) är ett viktigt internationellt avtal som innehåller åtgärderna för beredskapen inför och hanteringen av gränsöverskridande hot mot hälsan. Syftet med det kommande pandemiavtalet är att på internationell nivå ytterligare stärka förebyggandet av, beredskapen inför och hanteringen av pandemiska hot. För att avtalet ska godkännas krävs det troligtvis en 2/3 majoritet av WHO:s medlemsländer, och avtalet träder i kraft i varje medlemsstat när medlemsstaten har förbundit sig till det i enlighet med sin egen konstitution.   

Förhandlingarna om pandemiavtalet förs i ett mellanstatligt förhandlingsorgan som består av WHO:s medlemsstater, och där är också Finland med. I Finlands förhandlingsdelegation deltar utöver social- och hälsovårdsministeriet också Statsrådets kansli, utrikesministeriet och Institutet för hälsa och välfärd. Förhandlingsdelegationen konsulterar också andra förvaltningsområden och intressegrupper. Finland deltar i förhandlingarna som en del av Europeiska unionen, som bereder de gemensamma ståndpunkterna för förhandlingarna.  

WHO:s medlemsstater förhandlar också om ändringar i IHR. Den processen förs separat från pandemiavtalet och syftet är att stärka det gällande avtalet till behövliga delar. Medlemsstaterna har framfört förslag till ändringar i artiklarna i det gällande avtalet. Ändringsförslagen gäller ungefär hälften av de 66 artiklarna i IHR. Den målsatta tidsfristen är densamma som för godkännandet av pandemiavtalet, dvs. maj 2024. För att ändringsförslagen ska godkännas krävs det att WHO:s medlemsstater är eniga. I Finland ska ändringarna godkännas enligt de nationella förfarandena. 

Riksdagen informeras om hur förhandlingarna framskrider och om Finlands ställningstaganden. Därtill ordnas diskussionsmöten för intressegrupperna om ändringarna. I mötena har också deltagit representanter från bland annat Amnesty International, Finlands Röda Kors och Läkare utan gränser. På WHO:s webbplats kan du följa med hur förhandlingarna framskrider.

Mer information