dekorativ bild

Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd 2019

Ordförandeskapet i rådet roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under en sexmånadersperiod leder ordförandelandet ordet under rådets möten på alla nivåer och hjälper på så vis att upprätthålla en kontinuitet i rådets arbete.

Finland var ordförande i Europeiska unionens råd 1.7–31.12.2019.

Inom social- och hälsopolitiken hade Finland två huvudteman: välfärdsekonomi och jämställdhet. Dessutom bereddes slutsatser som gäller arbetarskydd.

Detta var Finlands tredje EU-ordförandeskap. För Finlands ordförandeskap som helhet ansvarade statsrådets kansli.

Välfärdsekonomi

I en välfärdsekonomi investeras offentliga medel i att förbättra människors välfärd och välbefinnande. Människor som mår bra är friskare, jobbar, är innovativa och produktiva och betalar skatt.

Vid ministerrådets möte i oktober föreslåg Finland att rådet antar slutsatser om välfärdsekonomi. Rådet antog slutsatser om välfärdsekonomi i vilka man uppmanar medlemsländerna och EU-kommissionen att inkludera ett övergripande välfärdsekonomiperspektiv i den nationella politiken och unionspolitiken och sätta människor och deras välfärd i centrum när politiken utformas.

Finland ordnade en högnivåkonferens om välfärdsekonomi den 18–19 september 2019 i Helsingfors.

Jämställda ekonomier

Under sitt ordförandeskap ville Finland stärka sambanden mellan jämställdhet och den ekonomiska politiken. Att främja jämställdhet, motverka ojämställdhet och förbättra kvinnors sysselsättningsmöjligheter är mycket viktiga mål med tanke på en hållbar ekonomisk tillväxt.

Finland har tillsammans med trio-länderna Rumänien och Kroatien skrivit under trions jämställdhetsdeklaration.

Vid ministerrådets möte i december har Finland föreslagit att rådet antar slutsatser om jämställdhet.

Finland ordnade en högnivåkonferens om jämställdhet, Europe for Gender Equality? Taking Stock – Taking Action i Helsingfors den 30 september–1 oktober 2019.

EU:s strategiarbete för arbetarskydd fortsätter

Under Finlands ordförandeskap i EU bereddes slutsatser om arbetarskydd. Det huvudsakliga målet med slutsatserna är att få till stånd en fortsättning på EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020 och att som prioriteringar för den nya strategin föreslå arbetarskyddsutmaningar som medlemsstaterna anser angelägna och åtgärder som krävs för att lösa utmaningarna.

I slutsatserna betonas arbetsmiljöfrågornas positiva inverkan på sysselsättning, hållbar tillväxt och konkurrenskraft, vilket innebär att de är i linje med slutsatserna om välfärdsekonomi.

Vid ministerrådets möte i december har Finland föreslagit att rådet antar slutsatser om arbetarskydd.

Social- och hälsovårdsministeriets evenemang under EU-ordförandeskapet

9 – 10.7.2019
High-level Forum on the Silver Economy 

30–31.7.2019
Arbetsgruppen för folkhälsa

2– 3.9.2019
Högnivågruppen för jämställdhetsintegrering

18–19.9.2019
Högnivåkonferens om välfärdsekonomi

19–20.9.2019
Informellt möte i kommittén för socialt skydd

25–26.9.2019
Möte mellan nationella samordnare av narkotikafrågor

26–27.9.2019
Gemensamt möte för ledande personal inom hälso- och sjukvården och läkemedelssektorn

30.9–1.10.2019
Högnivåkonferensen "Europe for Gender Equality? Taking Stock – Taking Action"

14–15.11.2019
Möte i nätverket för det ömsesidiga informationssystemet om social trygghet (Missoc)

27–28.11.2019
Konferensen Eliminering av arbetsrelaterad cancer genom samarbete

9–10.12.2019
Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)

Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstututet och Fimea organiserar flera sidoevenemang under Finlands EU-ordförandeskapsperioden:

I Helsingfors ordnas dessutom ett flertal möten på tjänstemannanivå om viktiga teman inom social- och hälsopolitiken.

Mer information

Satu Leino, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Telefon:0295163498   E-postadress:


Kaisa Lähdepuro, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Telefon:0295163419   E-postadress: