kuvituskuva

Beredningen av EU-ärenden

Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård och konsumentfrågor (TSTK)

Rådet fattar besluten om EU-samarbetet i frågor som gäller sysselsättning, socialpolitik, hälsa och konsumtion. Rådet sköter också ärenden som gäller jämlikhet. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för rådets sammansättningar av ärenden som gäller hälsofrågor och sociala frågor. Finland representeras i rådet av arbetsministern, social- och hälsovårdsministern, familje- och omsorgsministern och ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet. 

Ministrarna sammanträder i genomsnitt tio gånger per år. Sex av mötena är inofficiella möten och tre eller fyra officiella. Vid de officiella mötena samlas ministrarna antingen i Bryssel eller i Luxemburg. De inofficiella mötena hålls i det land som för tillfället är EU-ordförandelandet.

Beredningssektionerna i kommittén för EU-ärenden

Kommittén för EU-ärenden har inrättat sammanlagt 35 sektorspecifika beredningssektioner. Social- och hälsovårdsministeriet leder sex sektioner:
EU16 Försäkringstjänster
EU25 Sociala frågor
EU26 Arbetarskydd
EU27 Sociala frågor i anknytning till fri rörlighet för personer
EU33 Hälsovård
EU39 Narkotika

Nationell beredning

Statsrådets kansli svarar för de allmänna linjerna för Finlands EU-politik och samordnar beredningen och behandlingen av EU-ärenden i Statsrådet. Beslut om riktlinjerna för Finlands EU-politik fattas under ledning av statsministern i regeringens EU-ministerutskott. På tjänstemannanivå samordnas EU-ärendena av kommittén för EU-ärenden och dess sektorspecifika beredningssektioner. 

Riksdagen deltar aktivt i beredningen av EU-ärenden. Statsrådet informerar riksdagen om EU-ärenden, och ministrarna redogör för mötesärendena inför riksdagens stora utskott före rådets möten. 

Mer information

Satu Leino, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Telefon:0295163498   E-postadress:


Kaisa Lähdepuro, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Telefon:0295163419   E-postadress: