Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Lääketieteen, psykologian ja sosiaalityön asiantuntemus (lain 42 b §:n 4 momentti)

Soveltamisala

Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö

Rajoitustoimenpiteet, yleistä

Rajoitustoimenpiteet

Kirjaaminen

Omaisten ja läheisten asema

Alaikäiset

Yleistä lapsiin kohdistuvista rajoitustoimenpiteistä

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on todennut lastensuojelua koskevassaan päätöksessään 7.3.2013 (dnrot 1901/2/12 ja 1932–1945/2/12), että rajanveto normaaliin lasten kasvatukseen kuuluvan toimenpiteen (esimerkiksi kotiintuloajat) ja rajoitustoimenpiteen välillä ei ole aina selkeä. Jos kuitenkin kysymys on lapsen tavanomaisesta hoidosta ja huolenpidosta ja siihen liittyvästä tavanomaisesta rajojen asettamisesta, ei kysymys ole rajoitustoimenpiteestä. Esimerkiksi pinnasänky: Kun kysymys on pienestä lapsesta, jolla ikänsä puolesta käytetään tai voitaisiin käyttää pinnasänkyä, ei pinnasängyn käyttöä pidetä rajoitustoimenpiteenä. Lapsen kasvatuksesta, hoidosta ja huolenpidosta puhuttaessa on tärkeää huomata, että tällöin tarkoitetaan lapsen kronologista ikää, ei kehitystasoa. Tavanomainen hoito ja siihen liittyvä tavanomainen rajojen asettaminen on arvioitava suhteessa lapsen ikätovereihin.

Alaikäiset

Lisätietoja

Kaarina Tuokko, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163340   Sähköpostiosoite: