Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Projektansökan för försök med servicesedlar inleds

Social- och hälsovårdsministeriet
28.6.2016 14.10
Pressmeddelande 100

Under tiden 28.6–31.8.2016 kan statsunderstöd sökas för det försök med servicesedlar som ingår i spetsprojektet Kundorienterad service, som social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för.

Statsunderstöd kan sökas för projekt som leds av kommuner, samkommuner eller kommunkonsortier och i vilka tjänsteproducenter från privata och tredje sektorn deltar.

Projektets syfte och mål

Syftet med projektet är att göra ett försök med användning av servicesedel i valet av producenter av större servicehelheter. Servicehelheterna kan t.ex. vara de som den utredargrupp som utrett genomförandet av valfriheten preliminärt föreslagit som alternativ i sin rapport. Försöken berör inte flerkanalsfinansieringen. Försöken genomförs i olika typer av kommuner, samkommuner och kommunkonsortier inom de ramar som lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) ger.

Målet med försöken är att få erfarenheter och information om användningen av olika verksamhetsmodeller och att använda denna information i utvecklandet av en valfrihetsmodell och lagstiftning om den. Målet är att utveckla social- och hälsovården så att den blir klientorienterad och stöder klienterna och patienterna. Klienternas och patienternas erfarenheter och feedback beaktas vid utvecklandet och styrningen av tjänsterna.

Ett mål är också att utveckla informationssystem som stöder valfriheten samt e-tjänster som gör det möjligt att söka och jämföra nationella serviceproducenter.

Evenemang för de sökande i augusti

Försökets innehåll och kriterier kommer att preciseras efter att ansökan har inletts, när regeringen drar upp riktlinjer för valfrihetsmodellen. Med dem som ansökt om att få delta i försöket försäkrar man sig om att projektplanerna uppfyller kriterierna för understödet. I det syftet ordnas i augusti ett öppet evenemang för de som ansöker om eller planerar att ansöka om understöd. Information om evenemanget publiceras på webbsidan.

Sammanlagt högst 9,5 miljoner euro har reserverats för finansieringen av försöksprojekten. Understöd kan sökas av kommuner eller samkommuner som ansvarar för ordnandet av basservice inom social- och hälsovården.

Ansökningarna ska lämnas in före utgången av augusti

Ansökningarna ska lämnas in senast 31.8.2016 kl. 16.15. Beslut om de projekt som beviljas understöd fattas senast i oktober. Avsikten är att försöksprojekten inleds i början av 2017.

Ansökningsanvisningarna, ansökningsblanketterna och behövliga tilläggsuppgifter är gemensamma för alla av social- och hälsovårdsministeriets spetsprojekt och publiceras senast i början av augusti på social- och hälsovårdsministeriets webbplats. Information om alla ansökningar om finansiering och beskrivningar och anvisningar finns här. Anvisningar och mer information kommer också att läggas upp på den sida som gäller försöket med servicesedlar

Ytterligare information

Minna Saario, projektchef, tfn 029 516 3146, [email protected], Twitter @Saario_Minna

under tiden 11.–22.7.2016:
Teemupekka Virtanen, specialsakkunnig, tfn 029 516 3370, [email protected]

Tillbaka till toppen