Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Oroväckande många nya coronavirusfall i alla sjukvårdsdistrikt - de flesta i huvudstadsregionen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2020 10.00 | Publicerad på svenska 26.11.2020 kl. 12.45
Pressmeddelande 293/2020

Coronavirusläget har försämrats i nästan hela landet, särskilt i huvudstadsregionen och i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). Nya restriktioner och rekommendationer har tagits och ska tas i bruk inte bara i HUS-området, utan också på andra håll i landet. I Södra Savolax har man lyckats bra med att bryta smittkedjorna.

Under vecka 47 ökade smittfallen kraftigt (16.11-22.11), och det konstaterades nya smittfall i alla sjukvårdsdistrikt. Största delen av de nya coronavirusfallen konstaterades i HUS-området, där antalet smittfall har varit högst under hela epidemin. 

Utöver HUS-området har nu också Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt meddelat att de befinner sig i samhällsspridningsfasen. I accelerationsfasen befinner sig nu Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens, Länsi-Pohjas, Birkalands, Norra Österbottens, Vasas och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och landskapet Åland. Epidemin i de övriga 11 sjukvårdsdistrikten befinner sig på basnivå, men enskilda städer i dessa sjukvårdsdistrikt har nu kommit in i accelerationsfasen. Detta gäller Alajärvi, Soini, Kronoby, Joensuu, Raumo och Björneborg. 

Under vecka 47 rapporterades det 2541 nya fall, vilket är 906 flera fall jämfört med den föregående veckan.   Incidensen av nya fall i hela landet var 46 fall per 100 000 invånare jämfört med 30 fall den föregående veckan. 

Under de senaste två veckornas uppföljningsperiod (veckorna 46–47) rapporterades det sammanlagt 4176 nya fall, vilket är 1315 flera fall än under de två föregående veckorna. Incidensen av nya fall var 75 per 100 000 invånare, medan motsvarande tal under den föregående tvåveckorsperioden var 52 fall. 

Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 1,0–1,2 (sannolikhetsintervallet 90 %).

En fjärdedel av de smittade personerna var i karantän när de fick testresultatet

De flesta smittfall spåras fortfarande till hemlandet. Andelen fall som spårades till utlandet var cirka 3 procent, men variationen mellan sjukvårdsdistrikten var stor (variationsintervall 0-36%). De fall där smittkällan kunde spåras till någon som hade smittats utomlands utgjorde mindre än 1 procent av alla smittfall.   

Andelen personer som var i karantän när de konstaterades ha corona minskade till en fjärdedel jämfört med en tredjedel den föregående veckan. 

Testkapaciteten uppgår nu till cirka 26 000 tester per dag. Dessutom har en del regioner tagit i bruk antigentester. Under vecka 47 analyserade man dagligen cirka 7 000-18 000 tester, av vilka 2,6 procent var positiva. Antalet positiva testresultat ökade med nästan 1 procentenhet jämfört med den föregående veckan. 

Smittkällan hittas fortfarande i nästan hälften av fallen

Smittkällan kunde liksom förra veckan spåras i nästan hälften av alla fall i hela landet. I HUS-området hittades smittkällan i en tredjedel av fallen. 

I cirka hälften av de smittfall som spårades kunde smittan spåras till en person som hörde till samma hushåll. Smittan spårades till arbetsplatsen i 14 procent av fallen. I 7 procent av fallen spårades smittkällan till en läroanstalt och i lika många fall till en hobby.

Förplägnadsverksamhetens andel var cirka 3 procent.   Bara enstaka smittfall konstaterades inom småbarnspedagogiken även om det har skett många massexponeringar på daghem. Trots dessa fall och alla massexponeringar vid läroanstalterna har det bara få gånger rapporterats att smittan har spridits vidare.   

Smittfallen i de äldre åldersklasserna ökar

Största delen av smittfallen, cirka 75 procent, gäller personer under 50 år, och cirka 40 procent personer under 30 år. Under de två senaste veckorna har smittfallen ökat också i de äldre åldersklasserna. Andelen personer över 60 år är nu över 12 procent, dvs. några procentenheter högre än för två veckor sedan. Det är oroväckande att också andelen personer över 70 år har stigit till cirka 6 procent, vilket är en ökning på ungefär 3 procentenheter under två veckor. Personer över 70 år har en högre risk för att insjukna i den allvarligare formen av coronavirussjukdomen, och därför är det ytterst viktigt att skydda dem mot smitta.  

Allt fler behöver sjukhusvård

Antalet patienter som behöver sjukhusvård och intensivvård har ökat sedan oktober. Den 25 november vårdades sammanlagt 134 patienter på sjukhus, och av dessa var 21 personer i intensivvård.

Antalet människor som tillfrisknat är uppskattningsvis cirka 16 800, vilket är cirka 75 procent av alla konstaterade coronafall. Hittills har det rapporterats sammanlagt 22 652 coronafall i Finland. Sammanlagt 388 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats.

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Mer information: 

Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, ledande forskare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (prognosmodeller) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen