Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Genomcenter gör att genominformation blir en del av hälso- och sjukvården

Social- och hälsovårdsministeriet
14.4.2016 14.05
Pressmeddelande 49/2016

Den information som fås från människans hela arvsmassa, dvs. människans genom, kan i framtiden utnyttjas effektivt för diagnostisering, behandling och förebyggande av sjukdomar. Vid sina ramförhandlingar den 5 april beviljade regeringen finansiering för inrättande av ett genomcenter. Beslutet säkerställer att användning av genominformation för förebyggande och behandling av sjukdomar blir tillgänglig för alla finländare.

Det är en investering i varje finländares hälsa att ett genomcenter inrättas. Med hjälp av gentester kan man i framtiden ta reda på t.ex. en människas risk att insjukna i diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar eller bröstcancer. Den information som kan fås från genomet hjälper också till att bestämma vilka läkemedel som är lämpligast och effektivast för en enskild individ.

Genomcentrets uppgift är att genomföra det förslag till genomstrategi som publicerades våren 2015. I strategin presenteras centrala åtgärder för att säkerställa att genominformation år 2020 utnyttjas effektivt i hälso- och sjukvården och i beslutsfattande som främjar hälsa och välfärd. Slutresultatet blir då effektivare och säkrare vård och effektivare förebyggande av sjukdomar.

Genom inrättandet av genomcentret skapas även goda förutsättningar för forskning och produktutveckling som utnyttjar genominformation och som resulterar i läkemedel och medicinska tillämpningar. Verkställande av det beslut som nu fattats bidrar till att göra Finland till ett föregångarland inom utnyttjande av genominformation. Finland har utmärkta möjligheter att locka till sig internationella forskningsinvesteringar.

Tillsammans med representanter för intressentgrupper, bl.a. biobanker, förbereder SHM, UKM och ANM inrättande av ett nationellt genomcenter. Ett effektivt samarbete mellan biobankerna och genomcentret är en väsentlig del av helheten.

Planeringen av genomcentret inleds med att en projektgrupp tillsätts. Under 2016 kommer gruppen att bereda den lagstiftning som behövs för inrättandet av genomcentret och upprätta en plan för hur arbetet ska framskrida. Ett lagförslag om genomcentret borde vara klart till hösten 2017.

Ytterligare information

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, direktör, tfn 0295 163 382, [email protected]
Jaakko Yrjö-Koskinen, medicinalråd, tfn 0295 163 584, [email protected]
Antti Valli, industriråd, tfn 0295 060 140, [email protected] (konkurrenskraftsfrågor)

Genomstrategin är en del av Tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen (ANM rapporter 15/2014)
Bekanta dig med genomstrategin

Tillbaka till toppen