En föränderlig omvärld

Social- och hälsovårdspolitiken påverkas i framtiden i synnerhet av den föränderliga befolkningsstrukturen, globaliseringen, omvälvningarna i arbetslivet, den tekniska utvecklingen och delaktiga individer. Förändringarna skapar förutsättningar för stabilitet i samhället, hållbar tillväxt och minskad ojämlikhet.

Befolkningsstrukturen och globaliseringen

Finlands befolkningsstruktur förändras då befolkningen åldras, nativiteten sjunker och migrationen blir brokigare. Konkreta åtgärder behövs för att förebygga ojämlikhet mellan socioekonomiska grupper, kön och geografiska områden.

Man måste ingripa i diskriminering. Samtidigt ökar klimatförändringen, de gränsöverskridande hälsoriskerna, extrema väderfenomen och naturkatastrofer orsakade av dessa samhällelig osäkerhet. 

Man påverkar befolkningens välbefinnande genom att upprätthålla och förbättra funktions- och arbetsförmågan bland äldre. Detta förutsätter många innovativa lösningar som stödjer människors välbefinnande, boende och aktivitet.

Välfärdsstatens finansiering, den fungerande demokratin, tryggheten och välbefinnandet prövas på grund av dessa utmaningar.

Omvälvningar i arbetslivet och teknisk utveckling

Näringslivets globala strukturomvandling ändrar välfärdssamhällets verksamhetsmodeller. Arbetets form, innehåll, betydelse, arbetsfördelning och förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare förändras.

Förändringen fortgår också i framtiden då utkomsten för allt fler kommer från projekt, parallella arbetsförhållanden och egenföretagande. Övergången mellan arbetena är fragmentarisk och det kan tidvis förekomma perioder av arbetslöshet. Omvälvningarna i arbetslivet inverkar också på hur människorna kan samordna arbete och privatliv.

Omvälvningarna i arbetslivet är kopplade också till den tekniska utvecklingen eftersom de inverkar på produktionsorganisationerna och kontakten mellan konsumenter samt sätten att arbeta. 

Deltagande individer

Människans välbefinnande påverkas av erfarenheter av delaktighet, betydelse och grupptillhörighet.

Många söker allt aktivare möjligheter att delta och påverka till exempel genom sociala medier och digitala tjänster.

Varje människa är en resurs och genom att sörja för hens funktions- och arbetsförmåga samt delaktighet garanterar man samhällets hållbarhet och stabilitet.

En balanserad samhällsutveckling grundar sig på att man i beslutsfattandet beaktar människors olika grundförutsättningar och tillämpar moderna verksamhetsformer.

Till exempel artificiell intelligens, precisionsmedicin och sociala innovationer kan revolutionera våra tillvägagångssätt på samma sätt som antibiotika eller bilddiagnostikmetoder i tiden. Nya verksamhetssätt bidrar till bättre identifiering av människors behov och de effektiviserar diagnostik, val av service, läkemedelsutveckling och egenvård.

Mer information

Riikka Pellikka, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Strategi- och ekonomienheten / STAR, Strategigruppen / STRA Telefon:0295163659   E-postadress: