Finansieringskriterier för genomförandet av strategin Utnyttja social- och hälsovårdsinformationen

Ledningsgruppen för genomförandet av strategin Utnyttja social- och hälsovårdsinformationen (STM002_00/2015) har kommit överens om finansieringskriterierna för informationshanteringen inom social- och hälsovården. Aktörerna som finansierar projekten och är representerade i ledningsgruppen – social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, finansministeriet, arbets- och näringsministeriet, Sitra och innovationsfinansieringsverket Tekes – förbinder sig till detta.

Målet för de gemensamma finansieringskriterierna är att öka samordningen av finansiärer på strategisk nivå och förtydliga de olika finansiärernas roller och arbetsfördelningen mellan dem vid finansieringen av informationshanteringen inom social- och hälsovården. Dessutom finns det en strävan att kanalisera finansieringen för genomförandet av strategin Utnyttja social- och hälsovårdsinformationen så att man med hjälp av olika finansieringskällor så bra som möjligt ska kunna täcka en strategisk helhet.

Projektfinansiering anvisas enligt målen för strategin Utnyttja social- och hälsovårdsinformationen för

  • att utveckla verksamhetsmodeller och tjänster
  • att bygga upp informationssystem
  • forskning
  • utveckling
  • innovationsverksamhet.

Med hjälp av gemensamma kriterier kan projektutvärderare och de som ansöker om finansiering säkerställa att projekten följer de nationella riktlinjerna och att överlappande och/eller motstridiga utvecklingsprojekt inte finansieras.

Kriterier

Mer information