FI SV

Rahoituskriteerit Sote-tieto hyötykäyttöön -strategian toimeenpanossa

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategian toimeenpanon johtoryhmä (STM002_00/2015) on sopinut sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan rahoituskriteereistä, joihin johtoryhmässä edustettuina olevat hankkeita rahoittavat tahot - sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Sitra ja Tekes -  sitoutuvat.

Yhteisten rahoituskriteerien tavoitteena on lisätä strategista rahoittajakoordinaatiota sekä selkiyttää eri rahoittajien rooleja ja työnjakoa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan rahoituksessa. Lisäksi pyrkimyksenä on kanavoida rahoitusta Sote-tieto hyötykäyttöön -strategian toimeenpanoon siten, että eri rahoituslähteiden avulla pystyttäisiin mahdollisimman hyvin kattamaan strateginen kokonaisuus.

Hankerahoitusta kohdennetaan Sote-tieto hyötykäyttöön -strategian tavoitteiden mukaisesti

 • toimintamallien ja palveluiden kehittämiseen,
 • tietojärjestelmien rakentamiseen,
 • tutkimukseen,
 • kehittämiseen ja
 • innovaatiotoimintaan.

Yhteisten kriteerien avulla hankkeiden arvioijat ja hankehakijat voivat varmistaa, että hankkeet noudattavat kansallisia linjauksia, eikä päällekkäisiä ja/tai ristiriitaisia kehittämishankkeita rahoiteta.

Kriteerit

 • Hankesuunnitelmassa kuvataan, miten hanke toteuttaa Sote-tieto hyötykäyttöön -strategian tavoitteita ja linjauksia. Rahoittajan tehtävänä on arvioida, ettei hanke ole päällekkäinen tai ristiriidassa strategisten linjausten kanssa, eikä hankkeessa kehitetä tai rakenneta paikallista tai alueellista ratkaisua jo olemassa olevan kansallisen ratkaisun rinnalle.

  Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena - Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020
   
 • Hanke sitoutuu noudattamaan tai edistämään soveltuvin osin kansallisia kokonaisarkkitehtuurin ja yhteentoimivuuden määrittelyjä ja kuvauksia. Hankesuunnitelmassa kuvataan hankkeessa hyödynnettävät määrittelyt.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri – 1 – 2 – 3 - 4
THL Määrittelyt ja THL Määräykset
Kanta-määrittelyt
Kanta-julkaisuaikataulu
 

 • Hankesuunnitelmassa kuvataan tavoiteltavat hyödyt ja vaikuttavuustavoitteet sekä niiden mittarit myös investointihyötyjen ja kustannuskehityksen näkökulmasta.
   
 • Hankesuunnitelmassa arvioidaan toteutettavan palvelun tai järjestelmän hallintamallia ja omistajuutta, elinkaarta ja mahdollista levitettävyyttä valtakunnallisesti.
   
 • Lisäksi on huomioitava alueuudistus sote-tietojärjestelmien kehittämisessä ja hankinnoissa.

  Sote- ja itsehallintoudistuksen projektiryhmän linjaukset
   
 • Hankesuunnitelmassa on tunnistettu ja kuvattu aiheeseen liittyvät muut hankkeet ja riippuvuudet.

Lisätietoja