Vuoden 2020 valtionavustushaut

Alla listattuna avoinna olevat ja päättyneet haut vuodelta 2020.

Valtionavustukset rajojen terveysturvallisuudesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi 

Hakuaika oli 11.11.2020 - 9.12.2020.

Rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuden ylläpidosta aiheutuvat kustannukset korvataan täysimääräisesti valtionapuviranomaisen hyväksymien toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Avustusta voivat hakea kunnat ja kuntayhtymät.

Omarahoitusosuutta ei edellytetä. Aiheutuvat kustannukset korvataan siltä osin kuin toiminta perustuu STM:n toimeksiantoihin ja ohjaukseen ja se liittyy toimintaan
rajanylityspaikalla.

Valtion rahoitus yliopistotasoiselle sosiaalityön tutkimukselle

Hakuaika on päättynyt 13.11.2020 klo 16.15. Päätökset avustuksista on tehty.

Sosiaalihuoltolain 60 C §:n mukaan STM voi myöntää vuosittain hakemusten perusteella valtion rahoitusta yliopistotasoisille sosiaalityön tutkimushankkeille, jotka sopivat yhteen sosiaalityön tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden kanssa ja jotka on vertaisarvioitu. Tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämiseen suuntaavaa sosiaalityön tutkimusta.

STM:n tavoitteena on rahoittaa etenkin laajempia, useamman eri toimijan yhteistyöhankkeita. Tällaisilla hankkeilla voitaisiin luoda parhaat edellytykset sosiaalityön tutkimusperusteisen työkulttuurin vahvistamiselle ja tutkimuksen kytkeytymiselle palvelujärjestelmään. 

Rahoitusta voidaan myöntää yliopistojen lisäksi myös esimerkiksi kuntien ja kuntayhtymien, tutkimuslaitosten, sosiaalialan osaamiskeskusten, järjestöjen tai ammattikorkeakoulujen suunnittelemalle hankkeelle, mikäli ne täyttävät yliopistotasoisen tutkimuksen sekä käytäntölähtöisyyden kriteerit.

Vuonna 2020 jaettavana olevan tutkimusrahan enimmäismäärä on 4 miljoonaa euroa. Rahoitus myönnetään vuodeksi kerrallaan ja nyt myönnettävän rahoituksen käyttöaika on vuoden 2022 loppuun.

Lisätietoja

sosiaalineuvos Juha Luomala, p. 0295163492, [email protected]

 

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma

Hakuaika on päättynyt. Päätökset avustuksista on tehty. 

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelman valtionavustushaussa myönnetään avustuksia kunnille ja kuntayhtymille iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa ja kotihoidossa käytettävien teknologioiden kokeiluun ja käyttöönottoon sekä toimintamallien uudistamiseen teknologian avulla.

KATI-ohjelmaa toteutetaan alueellisilla kotona asumisen teknologian käyttöönottohankkeilla, joita rahoitetaan valtionavustuksilla vuosina 2021–2022. Vuonna 2020 jaettavissa oleva hankerahoituksen enimmäismäärä on kuusi miljoonaa euroa.

Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa

Hakuaika on päättynyt 31.7.2020 klo 16.15.

Päätökset avustuksista on tehty.

Mielenterveys on ihmisen ja yhteiskunnan inhimillistä pääomaa. Sanna Marinin hallitusohjelmassa tätä pääomaa pyritään kasvattamaan lisäämällä mielenterveysosaamista. Tällä valtionavustuksella toteutetaan mielenterveysstrategian painopisteitä ”mielenterveys pääomana” ja ”hyvä mielenterveysjohtaminen”.

Avustusta voivat saada hankkeet, joissa lisätään mielenterveysosaamista ja -taitoja sekä vahvistetaan hyvän mielenterveysjohtamisen edellytyksiä kuntien johtamisrakenteissa ja eri hallinnonalojen välisessä yhteistyössä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteuttavilla yhdyspinnoilla.

Hankkeiden tulee huomioida covid-19-epidemian vaikutuksia.

Mielenterveysosaamisen vahvistamiseen tähtääville hankkeille on varattu vuosille 2020–2022 enintään 4,5 miljoonaa euroa. Avustuksia voivat hakea kunnat ja kuntayhtymät sekä yleishyödylliset toimijat.

Avustusten hakuaika oli 5.5.–31.7.2020.

Kiinnostuneille järjestettiin hakuinfo 18.5.2020.

Hankkeiden on käynnistyttävä syksyllä 2020.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Sarita Friman ([email protected]) puh. 0295 163349

Jaana Suvisaari, tutkimusprofessori, THL, puh. 029 524 8539, sähköposti: [email protected]

Itsemurhien ehkäisy

Hakuaika on päättynyt 31.7.2020 klo 16.15.

Päätökset avustuksista on tehty.

Kansalliseen mielenterveysstrategiaan sisältyy itsemurhien ehkäisyohjelma. Tällä valtionavustushaulla tuetaan ohjelmaa toimeenpanevia hankkeita. Avustusta voidaan myöntää itsemurhien ehkäisyn tehostamiseen alueilla, joissa itsemurhakuolleisuus on suurinta.

Avustusta voivat saada myös hankkeet, joissa tuetaan itsemurhien ehkäisyohjelmassa tunnistettuja riskiryhmiä, vahvistetaan mielenterveystaitoja vaikeuksissa olevissa ja äkillisesti muuttuvissa työyhteisöissä tai ehkäistään yksinäisyyttä vanhuspalveluissa.

Hankkeiden tulee huomioida covid-19-epidemian vaikutuksia.

Avustuksiin on varattu yhteensä noin 4,6 miljoonaa euroa vuosille 2020–2022. Avustuksia voivat hakea kunnat ja kuntayhtymät sekä yleishyödylliset toimijat. 

Avustusten hakuaika oli 5.5.–31.7.2020.

Kiinnostuneille järjestettiin hakuinfo 18.5.2020.

Hankkeiden on käynnistyttävä syksyllä 2020.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Sarita Friman ([email protected]) puh. 0295 163349

Timo Partonen, tutkimusprofessori, THL, puh. 029 524 8859, sähköposti: [email protected]

 

Työelämään kuntouttavien mielenterveyspalvelujen ”IPS - sijoita ja valmenna!” -kehittämistä toteuttavat hankkeet

Hakuaika on päättynyt 31.7.2020 klo 16.15.

Päätökset avustuksista on tehty.

Työelämään kuntouttavien mielenterveyspalvelujen kehittäminen on osa kansallista mielenterveysstrategiaa. IPS-mallissa on kyse tuetun työllistymisen näyttöön perustuvan työhönvalmennuksen toteuttamisesta psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen integroituna palveluna. IPS-malli on tuottanut hyviä työllistymistuloksia erityisesti vaikeisiin mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden keskuudessa. Malli ei vielä ole ollut Suomessa laajasti käytössä eikä sen vaikuttavuutta ole arvioitu Suomen kontekstissa.

Valtionavustushankkeissa mallinnetaan ne käytänteet, joilla tuetun työllistymisen näyttöön perustuva IPS-työhönvalmennus toteutuu psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen integroituna palveluna.

Haettavana olevan valtionavustuksen määrä on yhteensä noin 5 miljoonaa euroa. Avustuksia voivat hakea kunnat ja kuntayhtymät. Haku valtionavustuksiin alkoi 5.5.2020 ja päättyi 31.7.2020 klo 16.15.

Kiinnostuneille järjestettiin hakuinfo 18.5.2020.

Hankkeiden on käynnistyttävä syksyllä 2020.

Lisätietoja

sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen ([email protected]) puh. 02951 63303

projektipäällikkö Helka Raivio, THL, puh. 029 524 7183, helka.raivio(at)thl.fi

 

Valtionavustus asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä vuosina 2020–2022 toteuttaville hankkeille

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt noin 4,8 miljoonaa euroa asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Hanke alkaa tänä syksynä Espoossa, Helsingissä, Vantaalla, Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella ja Porissa.

Hakuaika valtionavustuksiin alkoi 16.4.2020 ja päättyi 28.5.2020.

Valtionavustushaku liittyy hallitusohjelman mukaiseen, ympäristöministeriön käynnistämään yhteistyöohjelmaan asunnottomuuden puolittamiseksi vuoteen 2023 mennessä.

Tämän valtionavustushaun tarkoituksena asunnottomien tai vakavassa asunnottomuusriskissä olevien asiakkaiden tarpeisiin vastaavien sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen.

Rahoitettavien hankkeiden tarkoituksena on kehittää asiakaslähtöisiä matalan kynnyksen sote-palveluja ja toimintamalleja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville henkilöille, joilla on monialaista ja laajaa tuen tarvetta asumisen edellytyksiin liittyen.

Valtionavustusta voivat hakea ympäristöministeriön yhteistyöohjelmaan osallistuvat kunnat ja kuntayhtymät.

Avustusten myöntämiseen on varattu vuoden 2020 talousarviossa noin 3 miljoona euroa. Avustuksiin voidaan myöntää tämän lisäksi noin 3 miljoonaa euroa valtion vuoden 2021 talousarviosta, mikäli eduskunta myöntää tähän tarkoitukseen määrärahat.

Myönnettävän valtionavustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 80 prosenttia hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista.

Lisätietoja

Valtionavustuksia koskevat kysymykset:

Erityisasiantuntija (STM) Ritva Liukonen, [email protected] 0295 163 278

Asiantuntija Leea Rautanen-Muhli, [email protected], p. 0295 163 667

Yhteistyöohjelmaa ja kuntien suunnitelmia koskevat kysymykset:

Erityisasiantuntija (YM) Tuula Tiainen, [email protected]

 

Valtionavustus kunnille ja kuntayhtymille työkyvyn tukemiseen vuosille 2020–2022

Hakuaika alkoi 16.4.2020 ja päättyi 15.6.2020 klo 16.15.

Työkykyohjelmalla tuetaan osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä, ehkäistään työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä sekä lisätään heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta.

Työkyvyn tuen palvelujärjestelmä koostuu pääosin sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluista. STM myöntää kunnille ja kuntayhtymille valtionavustuksia, jotta ne voisivat valmistella ja ottaa käyttöön työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Valtionavustuksella tuettavat toimenpidekokonaisuudet ovat 1) työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta ja 2) tuetun työllistymisen menetelmät.

Valtionavustusta haetaan Työkykyohjelman mukaiseen kehittämistyöhön kerralla kolmeksi vuodeksi eli vuosille 2020–2022. Työkykyohjelman hankkeille jaettavissa olevan valtionavustuksen enimmäismäärä on 12 miljoonaa euroa.

Hakemus sisältää seuraavat dokumentit:

  • Hakulomake (Työkyvyn tukeminen)
  • Talousarvio (Työkyvyn tukeminen)
  • Vapaamuotoinen hankesuunnitelma, jossa on huomioitu hankeoppaan sivulla 29 mainitut asiat (enintään 20 sivua)
  • Hankkeen arviointisuunnitelma
  • Hankkeen viestintäsuunnitelma
  • Allekirjoitettu yhteistyösopimus tahoilta, jotka ovat sitoutuneet hankkeen toteuttamiseen. Sopimuksen tulee sisältää kuvaus kumppanin tehtävistä hankkeessa ja talousarvio (jos avustusta on aikomus siirtää kumppanille).

Hakemuksen teon tueksi:

Lisätietoja

hankepäällikkö Ritva Partinen, [email protected], p. 0295 163 330

erityisasiantuntija Niina Kovanen, [email protected], p. 0295 163726

 

Vammaisten henkilöiden henkilökohtainen budjetti

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustuksia yhteensä 2 926 400 euroa vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeeseen. Avustukset on myönnetty yhdeksälle kunnalle tai kuntayhtymälle hankekaudelle 2020 - 2021. Vuoden 2021 avustukset ovat ehdollisia.

Hakuaika valtionavustuksiin alkoi 25.3.2020 ja päättyi 25.5.2020.

Kokeiluhankkeen tavoitteena on määritellä henkilökohtaisen budjetoinnin toteutukseen valtakunnalliset periaatteet ja toimintakäytännöt, jotka soveltuvat Suomen oikeusjärjestelmään ja palvelurakenteeseen.

Hankkeessa tarkastellaan henkilökohtaisen budjetoinnin soveltuvuutta henkilöille, joilla on erilaisia toimintakyvyn rajoitteita sekä avun ja tuen tarpeita. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Hanketta toteutetaan alueellisilla kokeiluhankkeilla, joita rahoitetaan valtionavustuksilla vuosina 2020-2021 yhteensä enintään 3,3 miljoonalla eurolla. Vuosille 2020 ja 2021 avustus myönnetään ehdollisena edellyttäen, että eduskunta vahvistaa avustuksen perusteena olevan määrärahan valtion talousarvioon.

Hakijana voi olla järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä. Myönnettävän valtionavustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 80 prosenttia hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista.

Lisätietoa hankkeesta ja usein kysyttyjä kysymyksiä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla.

Lisätietoja

lakimies Kirsi-Maria Malmlund, [email protected]
neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina, [email protected]

 

Lastensuojelun monialainen kehittäminen 2020-2022

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 5,8 miljoonaa euroa viidelle hankkeelle lastensuojelun monialaiseen kehittämiseen. Hankkeet toteutetaan vuosina 2020-2022 viidellä yhteistoiminta-alueella, ja niitä koordinoivat sosiaalialan osaamiskeskukset.

Hakuaika valtionavustuksiin alkoi 25.3.2020 ja päättyi 1.6.2020.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on osa hallitusohjelmaa, jonka tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen, eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten moniammatillisten palvelujen turvaaminen.

Nyt haettavana olevan avustuksen tavoitteena on panostaa lasten ja nuorten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamiseen monialaisesti yli hallinnonalarajojen.

Erityisenä painopisteenä on taata lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten oikeus laadukkaaseen koulutukseen sekä yksilölliseen tukeen ja hoitoon varmistamalla systemaattinen yhteistoiminta lastensuojelun ja opetustoimen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kesken.

Haettavan avustuksen määrä on enintään 2 miljoonaa euroa per vuosi. Vuosille 2021 ja 2022 avustus myönnetään ehdollisena edellyttäen, että eduskunta vahvistaa avustuksen perusteena olevan määrärahan valtion talousarvioon. Myönnettävän valtionavustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 80 prosenttia hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista.

Lastensuojelun monialainen kehittämistyö organisoidaan viideksi alueelliseksi kehittämishankkeeksi yhteistoiminta-alueiden maantieteellisen aluejaon mukaisesti siten, että kultakin viideltä alueelta tulisi yksi valtionavustushakemus.

Hankehallinnoijina toimivat hakuedellytykset täyttävät sosiaalialan osaamiskeskukset, mutta valtionavustushakemus tulee laatia yhdessä alueen maakuntien kanssa. 

Lue lisää lapsi- ja perhepalvelujen kehittämisestä:

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala [email protected] 0295 163 482
johtaja Elina Palola [email protected] 0295 163 595

 

Valtionavustushaku sosiaalialan osaamiskeskuksille sosiaalihuollon ammattilaisten kirjaamisvalmennukseen

Huom! Hakuaika on päättynyt. Hakuaika valtionavustuksiin alkoi 25.3.2020 ja päättyi 30.4.2020.

Kirjaamisvalmennuksen jatkamiseksi ja sosiaalihuollon ammattilaisten kirjaamisosaamisen varmistamiseksi myös uudenlaisissa asiakastilanteissa, esimerkiksi monialaisen yhteistyön asiakastilanteissa, sosiaali- ja terveysministeriö on avannut valtionavustushaun sosiaalialan osaamiskeskuksille kirjaamisvalmennuksen valtakunnalliseksi toteuttamiseksi julkisissa ja yksityisissä sosiaalipalveluissa.

Haettavissa oleva avustuksen määrä on yhteensä enintään 700 000 euroa. Avustus on tarkoitettu muun muassa avustusten maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille sekä muille yhteisöille toiminnan tehostamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastuspalveluiden uudistamista tukeviin hankkeisiin. Haun edellyttämät tehtävät olisivat parhaiten toteutettavissa yhdellä sosiaalialan osaamiskeskusten yhdessä toteuttamalla valtakunnallisella hankkeella.

Liiteet:

Lisätietoja

sosiaalineuvos Juha Luomala, p. 0295 163 492

erityisasiantuntija Jaakko Penttinen, p. 0295 163 686

Lisätietoja