Lapsistrategian valmistelu 2018-2019

Lapsistrategiaa pohjustavassa työssä (2018-2019) on syntynyt yhteinen visio lapsi- ja perhemyönteisestä Suomesta. Vision saavuttamiseen tarvitaan koko yhteiskunta.

Kansallisen lapsistrategian valmistelusta hallituskaudella 2019-2023 voit lukea lisää sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.

Visiota konkretisoivat seitsemän tavoitetta. Tavoitteena on:

  • Jokaisella lapsella ja nuorella on elämässään läheisiä ja turvallisia aikuisia.
  • Lapset ja perheet kokevat osallisuutta kasvu- ja lähiyhteisössä.
  • Perheiden yhdessä viettämä aika lisääntyy.
  • Lasten ja nuorten kaverisuhteet vahvistuvat ja yksinäisyys vähenee.
  • Jokaisella lapsella ja nuorella on yksilöllinen jatkuvan kasvun ja oppimisen polku.
  • Ihmisillä on mahdollisuus toivomaansa lapsimäärään.
  • Lapsiperheiden köyhyys vähenee.

Vision toteuttamisen keinoja ovat lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuva hallinto ja päätöksenteko sekä lapsi- ja perhelähtöinen toimintakulttuuri.

Tutkimus pohjana strategialle

Valmisteleva työ on nojannut vahvasti tutkittuun tietoon. Lapsistrategian tutkimusperustan rakentamiseksi runsas sata tutkijaa ja tutkijaryhmää on kuvannut keskeisimmät tutkimustuloksensa.

Tutkimuksen perusteella lapsen hyvinvoinnin osa-alueiksi määrittyivät ihmissuhteet, oppiminen, osallisuus, turvallisuus ja terveys. Näiden lisäksi syntyvyys määrittää yhteiskunnan lapsi- ja perhemyönteisyyttä.

Viimeaikainen tutkimustieto on koottu professori Jouni Välijärven toimittamaan raporttiin. Välijärvi toimi ohjausryhmän jäsenistä koostuneen tutkijaryhmän puheenjohtajana.

Lisäksi tutkimustiedon koonneen tutkijaryhmän jäsenet ovat valinneet omalta erityisalaltaan tietokiteitä, joihin tiivistyy jonkin lasten elämään vaikuttava ilmiö, tilannekuvaus tai kehityskulku, joihin he haluaisivat päättäjien pikaisesti puuttuvan.

Tietokiteet edustavat tutkijan omaa henkilökohtaista valintaa asioista, joiden tueksi on olemassa riittävästi tutkimustietoa.

Tutkijoiden tietokiteet lasten ja nuorten hyvinvoinnin osa-alueista (tietokiteisiin voi tutustua linkin takaa avautuvassa kuviossa tutkimuksen osa-alueita klikkaamalla)

Ehdotus toteutuksesta

Tavoitteena on luoda systeeminen pitkän ajan lapsistrategia, joka perustuu tutkittuun tietoon ja lapsen ihmisoikeuksiin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön. Poikkihallinnollisen strategian pitää kantaa yli hallituskausien lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin tähtäävänä strategiana, joka kattaa kokonaisvaltaisesti lasten, nuorten ja perheiden elämään liittyvät asiat.

Kulloinenkin hallitus toteuttaa lapsistrategiaa toimeenpano-ohjelmalla, joka pohjautuu strategiassa esitettyihin tavoitteisiin. Strategiset tavoitteet määritellään toimenpiteiksi, jotka resursoidaan valtion talouden kehyksissä.

Osallistava valmistelu

Valmistelua ohjasi laajapohjainen lapsifoorumi ja ohjausryhmä. Ohjausryhmän alaisuudessa toimi alan tutkijoista ja asiantuntijoista koostuva ryhmä, joka valmisteli tutkittuun tietoon perustuvaa tietopohjaa.

Lapsistrategiaa valmistelevaa työtä on tehty laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hankkeen aikana järjestettiin kolme Lapsifoorumia, joissa eri alojen asiantuntijat, järjestöjen ja elinkeinoelämän edustajat sekä viranomaiset rakensivat yhteistä ymmärrystä lasten ja perheiden asioista. Työhön on osallistunut yli 1000 sidosryhmän edustajaa sekä satoja lapsia ja nuoria.

Aineistot

Raportteja voi ostaa valtioneuvoston verkkokirjakaupasta.