Hoppa till innehåll
Media

Välfärdsområdena och Folkpensionsanstalten har informerats om ändringarna i utkomststödet 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2023 13.59
Nyhet

Vid ingången av år 2023 överfördes ansvaret för att ordna det kompletterande och förebyggande utkomststödet från kommunerna till välfärdsområdena. Folkpensionsanstalten ansvarar fortfarande för det grundläggande utkomststödet. Social- och hälsovårdsministeriet har sänt välfärdsområdena och Folkpensionsanstalten infobrev om de största ändringarna i lagen om utkomststöd och om hur utkomststödet ska beräknas.

Syftet med de ändringar i lagen om utkomststöd som trädde i kraft vid ingången av 2023 var särskilt att förbättra ställningen hos utsatta kundgrupper och precisera bestämmelserna om servicen, uträttandet av ärenden och om prövningen i enskilda fall.  

Lagändringarna förtydligar målen för utkomststödet, stödets förhållande till socialvården och fördelningen av befogenheterna mellan de som verkställer utkomststödet. Utkomststödet är fortfarande ett behovsprövat ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand och som hör till socialvården.  

I lagen föreskrivs nu också om den riksomfattande delegationen för utkomststödsärenden och om välfärdsområdenas delegationer för utkomststödsärenden. I fortsättningen ska delegationerna säkerställa samarbetet mellan myndigheterna och lyfta fram eventuella utvecklingsbehov. Välfärdsområdenas delegationer ska tillsättas senast hösten 2023. 

Beloppen av utkomststödets grunddel höjs 2023 

Beloppen av utkomststödets grunddel justeras årligen enligt folkpensionsindex. 
Från och med den 1 januari 2023 är grunddelens belopp för en ensamstående 555,11 euro per månad. För ensamförsörjare är den förhöjda grunddelens belopp 632,83 euro per månad.

Beloppet av de grunddelar för barn under 18 år som betalas för 2023 höjs temporärt med 10 procent. 

Mer information

Ritva Liukonen, specialsakkunnig, [email protected]

Tillbaka till toppen