Hoppa till innehåll
Media

Utkast till lagen om patientombudspersoner och socialombudspersoner på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2022 8.57
Pressmeddelande

Det föreslås en ny lag om patientombudspersoner och socialombudspersoner. I den föreslagna lagen föreskrivs det om ordnande av patientombudspersoners och socialombudspersoners verksamhet och om deras oberoende, behörighet och uppgifter. I lagen föreskrivs också om behandlingen av personuppgifter. Utkastet till propositionen är på remiss till den 8 augusti 2022.

I stället för patientombudsman och socialombudsman föreslås det att man ska använda de könsneutrala benämningarna patientombudsperson och socialombudsperson.

Patientombudspersonernas och socialombudspersonernas uppgifter ska i huvudsak motsvara patient- och socialombudsmännens nuvarande uppgifter. De har bland annat till uppgift att ge råd åt patienter och klienter och hjälpa dem göra anmärkningar samt att informera om klient- och patienträttigheterna. Patient- och socialombudspersonerna följer också med utvecklingen ifråga om patienters och klienters rättigheter och ställning och sammanställer en årlig redogörelse för aktörerna.  

Verksamheten ordnas av den offentliga sektorn 

Patientombudspersoners och socialombudspersoners verksamhet inom social- och hälsovården, företagshälsovården och småbarnspedagogiken ska ordnas av välfärdsområdena och Helsingfors stad. HUS-sammanslutningen ska ordna patientombudspersoners verksamhet inom den hälso- och sjukvård som sammanslutningen ordnar och producerar. De privata hälso- och sjukvårdsproducenterna kommer inte längre att ordna verksamheten vid sin verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården, men de måste fortfarande bland annat informera sina patienter om deras möjlighet att göra anmärkningar.  

Staten ska sköta patientombudspersoners verksamhet på statens sinnessjukhus och inom försvarsmaktens och fångars hälso- och sjukvård. Arbetshälsoinstitutet ska ordna patientombudspersoners verksamhet inom de hälso- och sjukvårdstjänster som institutet producerar.

Bättre kvalitet på patient- och socialombudspersoners verksamhet 

Det föreslås ett krav på att det ska finnas ett tillräckligt antal patientombudspersoner och socialombudspersoner med beaktande av patienternas och klienternas servicebehov. För verksamheten ska också utses en ansvarig person som bland annat ska ha till uppgift att styra, samordna och utveckla verksamheten. För uppgifterna ska man ha en lämplig högre högskoleexamen och sådan kännedom om uppgiftsområdet som uppgiften kräver.

Patientombudspersoners och socialombudspersoners oberoende och opartiskhet ska tryggas när de sköter sina uppgifter. Oberoendet tryggas bland annat genom att verksamheten ordnas åtskilt från uppgifter som anknyter till ordnande och produktion av social- och hälsovård.

Varje anordnare av patientombudspersoners och socialombudspersoners verksamhet är personuppgiftsansvarig för handlingar som rör den verksamhet som den ansvarar för att ordna. I lagen föreslås också bestämmelser om behandlingen och skyddet av personuppgifter, skyldigheten att registrera personuppgifter och bevaringstiden för handlingar.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2024. Bestämmelserna om registrering av personuppgifter ska tillämpas senast från och med den 1 januari 2025. Genom övergångsbestämmelsen tryggas de nuvarande patientombudsmännens möjlighet att fortsätta i sin uppgift trots de nya behörighetskraven.  

Mer information:

Pirjo Kainulainen, regeringsråd, [email protected]

Tillbaka till toppen