Hyppää sisältöön
Media

Lausunnolla uusi lakiluonnos potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.6.2022 8.57
Tiedote

Potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista on tarkoitus säätää uusi laki. Laissa säädettäisiin toiminnan järjestämisestä sekä potilasasiavastaavan ja sosiaaliasiavastaavan riippumattomuudesta, kelpoisuudesta ja tehtävistä. Lisäksi säädettäisiin henkilötietojen käsittelystä. Esitysluonnos uudeksi laiksi on lausunnolla 8.8.2022 asti.

Nykyisten asiamies-nimikkeiden sijaan jatkossa puhuttaisiin sukupuolineutraalin termein potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävät vastaisivat pitkälti nykyisiä potilas- ja sosiaaliasiamiehen tehtäviä. Tehtävänä on muun muassa neuvoa potilaita tai asiakkaita, avustaa heitä muistutuksen teossa ja tiedottaa oikeuksista. Lisäksi potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tulisi seurata potilaiden ja asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä ja laatia siitä vuosittain selvitys toiminnan järjestäjälle.

Toiminta järjestettäisiin julkisena palveluna

Julkisen ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon, työterveyshuollon sekä varhaiskasvatuksen potilas- tai sosiaaliasiavastaavien toiminnan järjestäisivät hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki. HUS-yhtymä järjestäisi potilasasiavastaavien toiminnan järjestämänsä ja tuottamansa terveydenhuollon osalta. Yksityiset terveydenhuollon palveluntuottajat eivät järjestäisi enää jatkossa potilasasiamiestoimintaa terveydenhuollon toimintayksiköissään, mutta niiden tulisi jatkossakin muun muassa tiedottaa potilaitaan mahdollisuudesta tehdä muistutus. 

Valtio järjestäisi potilasasiavastaavien toiminnan valtion mielisairaaloissa, puolustusvoimien terveydenhuollossa ja vankiterveydenhuollossa. Lisäksi Työterveyslaitos järjestäisi potilasasiavastaavien toiminnan tuottamissaan terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan laatua parannetaan

Potilasasiavastaavia ja sosiaaliasiavastaavia olisi nimettävä riittävästi ottaen huomioon potilaiden ja asiakkaiden palvelutarpeet. Toiminnalle olisi nimettävä myös vastuuhenkilö, jonka tehtävänä olisi muun muassa ohjata, koordinoida ja kehittää toimintaa. Tehtäviin edellytettäisiin soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja tehtävän edellyttämää tehtäväalan tuntemusta.

Potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien riippumattomuus ja puolueettomuus tulisi turvata heidän hoitaessaan tehtäviään. Riippumattomuutta turvattaisiin muun muassa sillä, että toiminta olisi järjestettävä erillään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvistä tehtävistä.

Kukin potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan järjestäjä olisi rekisterinpitäjä järjestämisvastuulleen kuuluvan potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan asiakirjoille. Laissa säädettäisiin henkilötietojen käsittelystä ja siihen liittyvistä suojatoimista, henkilötietojen kirjaamisvelvoitteesta sekä asiakirjojen säilyttämisajasta.

Lain olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024. Henkilötietojen kirjaamista koskevia säännöksiä sovellettaisiin viimeistään 1.1.2025 alkaen. Lisäksi siirtymäsäännöksellä turvattaisiin nykyisten potilasasiamiesten mahdollisuus jatkaa tehtävissään uusista kelpoisuusvaatimuksista huolimatta. 

Lisätietoja

hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, [email protected]

Sivun alkuun