Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Registreringen av personer som i arbetet exponeras för ämnen och processer som medför cancerrisk preciseras

Social- och hälsovårdsministeriet
11.6.2020 14.14
Pressmeddelande 150/2020

En ny lag om förteckningar och ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdomar träder i kraft i början av september.

I Finland har arbetsgivare en lagstadgad skyldighet att föra en förteckning över sådana ämnen, blandningar och arbetsmetoder som används på arbetsplatsen och som orsakar cancer eller skadar arvsmassan. Likaså ska arbetsgivaren föra ett register över de arbetstagare som exponeras för sådana ämnen och processer, dvs. agenser. Arbetsgivaren gör också en anmälan om dessa personer till det så kallade ASA-register som förs av Arbetshälsoinstitutet.

I fortsättningen ska det i lagen också finnas bestämmelser om utlämnande av uppgifter ur ASA-registret och om bevaringstiderna för uppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

I lagen har man dessutom tagit in definitioner på de agenser som medför cancerrisk och de ämnen som skadar arvsmassan, som omfattas av förpliktelserna enligt lagen. Definitionerna har förenhetligats med EU-lagstiftningen. De ämnen som förs förteckning över anges i EU:s så kallade CLP-förordning (förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar).

Republikens president stadfäste lagen den 11 juni 2020. Genom denna lag upphävs den tidigare motsvarande lagen.

Mer information

regeringssekreterare Tuula Andersin, tfn 0295 163 506, [email protected]
konsultativ tjänsteman Sirkku Saarikoski, tfn 0295 163 565, [email protected]