Hoppa till innehåll
Media

ANM, SHM och NTM-centralen i Egentliga Finland informerar
Arbetsgivare anser att arbetsmotivation är viktigare än fullständig arbetsförmåga

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2017 14.29
Pressmeddelande

Merparten av företagen anser att arbetsmotivation är det viktigaste kriteriet och den viktigaste egenskapen hos arbetssökande med partiell arbetsförmåga. En skada eller sjukdom är alltså inte en avgörande faktor vid rekrytering av nya arbetstagare.

Som stöd för rekryteringsprocessen önskar sig företagen mer information om både arbetssökandens kunnande och sådana begränsningar i arbetsförmågan som kan inverka på produktiviteten.  

Dessa uppgifter framgår av en färsk undersökning, där man utrett i vilken grad arbetsgivare är villiga att anställa partiellt arbetsföra personer. Företagen tillfrågades också om vilka metoder som skulle göra dem mer villiga att anställa partiellt arbetsföra.

Skillnader i stora och små företags syn på saken

Företagen anser att kompensation för lägre arbetsproduktivitet är viktig. Offentliga ekonomiska stöd är ett klart populärare alternativ än t.ex. löner som är lägre än kollektivavtalsenliga löner, eftersom kollektivavtalsenliga löner ses som ett bra sätt att upprätthålla arbetsmotivationen.

I större företag verkar kompensationsmöjligheter i situationer där sjukpensionsrisker realiseras vara väsentligare än arbetets pris. Små företag å sin sida understryker lönesubventionens betydelse, men i dessa företag hänför sig den största risken till partiellt arbetsföra arbetstagares eventuella sjukfrånvaro.

Företag som har erfarenhet av partiellt arbetsföra arbetstagare kan ordna och utforma arbetsuppgifterna på ett sådant sätt att den partiella arbetsförmågan inte är till någon nackdel. Även utan specialarrangemang finns det många arbetsuppgifter där det inte har någon betydelse att arbetstagaren har partiell arbetsförmåga.

Den undersökning som nu blivit klar är ett led i ett av regeringens spetsprojekt, vars syfte är att förbättra partiellt arbetsföras möjligheter att få jobb eller fortsätta jobba.  Undersökningen har genomförts med finansiering från Europeiska socialfonden och arbets- och näringsministeriet, och den ingår i det riksomfattande ESF-projektet Työkykykoordinaattoripilotoinnit osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi, som samordnas av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Projektet går ut på att genomföra pilotförsök med s.k. samordnare för arbetsförmågan för att främja sysselsättningen bland partiellt arbetsföra.

Undersökningen genomfördes genom att det under sommaren 2017 sändes ut en elektronisk enkät till företag som hade anmält ett ledigt jobb via arbets- och näringsbyråernas webbtjänst mol.fi. Enkäten besvarades av 999 företag. Undersökningen genomfördes av Stiftelsen för rehabilitering och Mikko Kesä Ab.

•    Spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra [Linkki OTE-sivuille]

Ytterligare information:

Patrik Tötterman, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9034, [email protected]
Mika Ala-Kauhaluoma, kontaktchef, Stiftelsen för rehabilitering, tfn 044 781 3096, [email protected]
Mikko Kesä, företagare, undersökningsföretaget Mikko Kesä Ab, tfn 0400 203 494, mikko[at]mikkokesa.fi

Tillbaka till toppen