Hoppa till innehåll
Media

Användningsavgifterna för hälso- och sjukvårdens riksomfattande informationssystemtjänster för 2019 har fastställts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.10.2018 16.11
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt användningsavgifterna för elektroniska recept och patientuppgiftsarkivet för 2019. Användningsavgifterna sänks och tillfälligt utnyttjande av Kelain-tjänsten förblir avgiftsfritt när den inte används i förtjänstsyfte.

Den avgift som tas ut hos apoteken är 0,043 euro för varje elektroniskt recept som apoteket eller dess filialapotek expedierar. Den avgift som tas ut hos tillhandahållarna av kommunala hälso- och sjukvårdstjänster är 1,684 euro per invånare i kommunen. Den avgift som tas ut hos tillhandahållaren av privata hälso- och sjukvårdstjänster för varje elektroniskt recept som tillhandahållaren skriver är 0,272 euro.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den årliga avgift på 80 000 euro som tas ut av de verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård som staten är huvudman för (statliga mentalsjukhus, fångvårdsväsendets hälso- och sjukvård och försvarsmaktens hälso- och sjukvård).

I fortsättningen tas inga användningsavgifter ut för Kelain-tjänsten när den utnyttjas utan förtjänstsyfte. Kelain är i första hand planerad för att skriva recept med stöd av rätten att utöva yrke som läkare. 

Förhandsuppskattning av kostnaderna

Med avgifterna täcks driftskostnaderna för de Kanta-tjänster som tillhandahålls av Folkpensionsanstalten och de certifikattjänster som tillhandahålls av Befolkningsregistercentralen. I Kanta-tjänsterna ingår elektroniska recepttjänster, det riksomfattande elektroniska patientdataarkivet, en tjänst för att titta på egna uppgifter och informationshanteringstjänster för patienten.

År 2019 fortsätter ibruktagandet av patientdataarkivet inom den privata sektorn, användningen av tjänster utvidgas och antalet användare ökar. 

Det görs en förhandsuppskattning av kostnaderna, och avgifterna bestäms årligen på basis av uppskattningen. Det är meningen att varje användare – tillhandahållarna av offentliga och privata hälso- och sjukvårdstjänster samt apoteken – endast ska betala på basis av den faktiska användningen. 

De totala kostnaderna för 2019 beräknas bli 14,5 miljoner euro. Av detta belopp utgör apotekens andel 2,7 miljoner euro, den offentliga hälso- och sjukvårdens andel 9,3 miljoner euro och den privata hälso- och sjukvårdens andel 2,5 miljoner euro. 

Ytterligare information

Jari Porrasmaa, specialsakkunnig, tfn 0295 163 381
Marja Penttilä, specialsakkunnig, tfn 0295 163 404, [email protected]

Tillbaka till toppen