Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om ett lagförslag som gäller Strålsäkerhetscentralens ställning och verksamhet samt om de förordningar som hänför sig till det

Social- och hälsovårdsministeriet
9.7.2021 11.25
Pressmeddelande 198/2021

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om ett lagförslag som innehåller bestämmelser om Strålsäkerhetscentralens ställning och ansvarsområde samt om därtill relaterade avtal och sakkunniga.

Syftet är att revidera lagen från 1983. På verksamheten vid den tillsynsmyndighet som ansvarar för strålnings- och kärnsäkerheten tillämpas särskilda krav på oberoende på grund av områdets natur. Genom lagen genomförs samtidigt artikel 76 i EU:s direktiv om strålsäkerhet och artikel 5 i direktivet om kärnsäkerhet till de delar dessa gäller oberoende i tillsynsmyndighetens beslutsprocess. 

Det föreslås dessutom att det ska stiftas en lag om aktiebolaget STUK International Oy. De bestämmelser som gäller bolaget ingår för närvarande i lagen om Strålsäkerhetscentralen (4 a §). Den nya lagen föreslås innehålla bestämmelser om bolagets ställning och uppgifter.

Vidare ska det göras vissa preciseringar av övervägande teknisk natur i strålsäkerhetslagen. Enligt bilagan till strålskyddslagen ska de tillsynsavgifter av skattenatur som tas ut hos verksamhetsutövarna uppdateras så att de motsvarar den beräknade kostnadsutvecklingen för Strålsäkerhetscentralens verksamhet. 

Genom propositionen upphävs den gällande lagen om strålsäkerhetscentralen.

I samband med propositionen föreslås det att förordningen och Strålsäkerhetscentralen
(618/1997) ska ändras. Även i statsrådets förordning om joniserande strålning (1034/2018) och social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning (1044/2018) ändringar i huvudsak av teknisk natur. 

Lagarna och förordningarna avses träda i kraft den 1 januari 2022.

De utlåtanden som lämnas in kommer att beaktas vid finslipningen av lagförslaget. Utlåtandena är offentliga. Vänligen lämna utlåtandena senast den 27 augusti 2021 på utlåtande.fi.

Skriftliga utlåtanden kan skickas i elektronisk form till adressen [email protected] Diarienumret VN/18222/2020 ska anges i meddelandet.

Utlåtandena kan även lämnas in per post till Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023  STATSRÅDET.

Ytterligare information

Helena Korpinen, regeringssekreterare, [email protected]

Tillbaka till toppen