Hyppää sisältöön
Media

STM pyytää lausuntoja Säteilyturvakeskuksen asemaa ja toimintaa säätävästä lakiesityksestä sekä esitykseen liittyvistä asetuksista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.7.2021 11.25
Tiedote 198/2021

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) pyytää lausuntoja lakiesityksestä, joka sisältäisi säännökset Säteilyturvakeskuksen asemasta ja toimialasta sekä näihin liittyvistä sopimuksista ja asiantuntijoista.

Esityksen tavoitteena on uudistaa vuodelta 1983 peräisin olevaa lakia. Säteily- ja ydinturvallisuusalan valvontaviranomaisen toimintaan kohdistuu alan luonteesta johtuen erityisiä vaatimuksia riippumattomuudesta. Lailla pantaisiin samalla täytäntöön säteilyturvallisuusdirektiivin 76 artikla sekä ydinturvallisuusdirektiivin 5 artikla valvontaviranomaisen päätöksenteon riippumattomuutta koskevilta osin. 

Esityksessä ehdotetaan myös säädettäväksi laki STUK International -nimisestä osakeyhtiöstä. Yhtiötä koskeva sääntely sisältyy nykyisin Säteilyturvakeskuksesta annettuun lakiin (4 a §). Uudessa laissa olisivat säännökset yhtiön asemasta ja tehtävistä.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi eräitä pääosin teknisluonteisia tarkennuksia säteilylakiin. Säteilylain liitteessä ehdotetaan päivitettäväksi toiminnanharjoittajilta perittävät veroluonteiset valvontamaksut vastamaan euromääräisesti Säteilyturvakeskuksen toiminnan ennakoitua kustannuskehitystä. 

Esityksellä kumottaisiin nykyinen säteilyturvakeskuksesta annettu laki.

Esitykseen liittyvinä ehdotetaan muutettavaksi kokonaisuudessaan asetus säteilyturvakeskuksesta (618/1997). Lisäksi ionisoivasta säteilystä annettuun valtioneuvoston asetukseen (1034/2018) sekä ionisoivasta säteilystä annettuun sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (1044/2018) ehdotetaan tehtäväksi eräitä pääosin teknisluonteisia muutoksia. 

Lakien sekä asetusten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022.

Annetut lausunnot otetaan huomioon lakiesityksen viimeistelyssä. Annetut lausunnot ovat julkisia. Lausunnot pyydetään toimittamaan 27.8.2021 mennessä.

Kirjallisen lausunnon voi lähettää sähköisesti osoitteeseen [email protected] Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/18222/2020.

Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen: sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätietoja

hallitussihteeri Helena Korpinen, [email protected]

Sivun alkuun