Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Samordningsgruppen för reformen av läkemedelsärenden har sammanträtt och inrättat en styrnings- och finansieringssektion

Social- och hälsovårdsministeriet
23.3.2021 14.31
Nyhet

Samordningsgruppen för reformen av läkemedelsärenden sammanträdde den 11 mars för att inrätta en sektion för styrningen och finansieringen inom läkemedelsbehandlingen. Alla tre sektioner under samordningsgruppen har nu inrättats. Samordningsgruppen diskuterade också hur arbetet i sektionen för informationshantering och apotekssektionen framskrider. Under våren 2021 sammanträder samordningsgruppen nästa gång i maj. 

I mars höll den förvaltningsövergripande samordningsgruppen för reformen av läkemedelsärenden sitt andra möte och inrättade den tredje sektionen. Syftet med den sektion som nu inrättats är att behandla reformbehoven i fråga om styrnings- och finansieringshelheten.  

Delområden som ska utvecklas inom styrningen och finansieringen inom läkemedelsbehandlingen under den innevarande regeringsperioden: 

  • Helhetsbedömningen av behoven att utveckla styrnings- och finansieringssystemen både nationellt och regionalt så att de kan användas som grund för en rationell läkemedelsbehandling
  • Utvecklingen av den nationella utvärderingen läkemedelsbehandlingen 
  • Bedömningen av behoven att utveckla förfarandena för ibruktagning och avveckling av nya läkemedelsbehandlingar i syfte att trygga en hållbar finansiering samt av möjligheterna att effektivare utnyttja läkemedlens livscykel
  • Bedömningen av det nationella systemet för läkemedelsersättning och av sjukhusens upphandlingsförfaranden

Vid sektionens beredning beaktas sådana pågående projekt som inverkar på styrningen och finansieringen av social- och hälsovården som helhet. Sådana projekt är till exempel projektet för beredningen av avvecklingen av flerkanalsfinansieringen samt social- och hälsovårdsreformen. 

Diskussionen om arbetet i sektionen för informationshantering och apotekssektionen

Samordningsgruppen diskuterade också hur beredningen i sektionen för informationshantering och apotekssektionen framskrider. 

Sektionen för informationshanteringen inom läkemedelsbehandlingen framförde en plan för en stegvis utveckling av en personlig läkemedelslista för kunderna. Beredningen av de ändringar i lagstiftningen som behöver göras för att genomföra läkemedelslistan har inletts.  

Apotekssektionen framförde sitt utkast till arbetsplanen. Planen uppdateras under arbetets gång. Inom år 2021 inleds en utredning gällande apoteksekonomin och utvecklingen inom detaljdistributionen av läkemedel. Inledningsskedet går bland annat ut på att definiera målen och uppgifterna vad gäller detaljdistributionen av läkemedel.  

Kommunikationsplanen godkändes

På samordningsgruppens agenda fanns också kommunikationsplanen för reformen av läkemedelsärenden. Det centrala i kommunikationen är vägkartans mål: främjande av en förnuftig läkemedelsanvändning, en ändamålsenlig fördelning av resurserna, kostnadseffektivitet och utveckling av verktyg för informationshantering. I takt med att beredningen framskrider bjuder man in intressegrupper att delta i helhetsarbetet, särskilt i sektionernas arbete.  
 

Ytterligare information: 

Taina Mäntyranta, direktör, medicinalråd, tfn 0295163692, [email protected]
Elina Asola, specialsakkunnig, tfn 0295163437, [email protected]

Lääkeasioiden uudistus
Tillbaka till toppen