Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Mycket regional variation i genomförandet av vården i livets slutskede

Social- och hälsovårdsministeriet
26.2.2019 9.09
Pressmeddelande 33/2019

Enligt en färsk utredning är tillgången på vård i livets slutskede och palliativ vård, dvs. lindrande vård, inte jämlik. Vård i livets slutskede ges i huvudsak vid primärvårdsenheter, där kompetensen varierar. Tillgången på tjänster på specialiserad nivå är bäst i Södra Finland.

En expertgrupp utredde nuläget i fråga om den palliativa vården och vården i livets slutskede genom en enkät som sändes till hälso- och sjukvårdsenheterna i sjukvårdsdistrikten. I utredningen beskrevs samtidigt kvalitetskriterierna för palliativ vård och vård i livets slutskede vid hälso- och sjukvårdsenheterna.

Enligt utredningen finns den största bristen i tillgången på specialiserad vård i livets slutskede som ges i hemmet. Särskilda avdelningar och hem för vård i livets slutskede finns främst i stora städer. Få sjukhus har konsultverksamhet, och konsultstöd under jourtid finns inte. Bristande kompetens lyfts fram som en av de väsentligaste bristerna. Den tar sig främst uttryck som brist på utbildad personal.

Expertgruppen påminner om att alla människor har lika rätt till den palliativa vård och vård i livets slutskede som krävs utifrån svårighetsgraden på ens sjukdom. För att detta ska genomföras jämlikt i hela Finland bör palliativ vård och vård i livets slutskede integreras i social- och hälsovårdens servicesystem och vården på ett behovsbaserat sätt graderas enligt kravnivå i tjänster på basnivå och specialiserad nivå.

De riksomfattande behoven att förbättra tillgången och kvaliteten på palliativ vård och vård i livets slutskede har identifierats. Riksdagen beviljade hösten 2017 ett anslag på en miljon euro för att användas före 2020 för utveckling av den palliativa vården och vården i livets slutskede. Expertgruppens utredning är en del av detta arbete.

Expertgruppen överlämnade sin utredning till familje- och omsorgsminister Annika Saarikko tisdagen den 26 februari.

”Vi anser att Finland är världens bästa land att födas i. Vi vill utveckla den palliativa vården och vården i livets slutskede så att Finland också kan vara världens bästa land att dö i. Finland bör vara ett land där man får lindring för sina smärtor och det finns människor som sitter hos en under de sista stunderna i livet. Många lever den sista tiden av sitt liv i serviceboende med heldygnsomsorg. Den aktuella diskussionen om kvaliteten på äldreomsorgen har visat att t.ex. de tilläggsresurser som vård i livets slutskede förutsätter inte alltid har tillförts. Att trygga en trygg och värdig död ingår i revideringen av äldreomsorgslagen”, konstaterade minister Saarikko.

Utredningsarbetet fortsätter med att utvecklingsplaner och servicekedjor utarbetas i varje specialupptagningsområde. Dessutom utarbetas kvalitetskriterier för tjänsterna inom den palliativa vården och vården i livets slutskede vid socialvårdens enheter i enlighet med kvalitetskriterierna vid hälso- och sjukvårdsenheterna.

Ytterligare information

Tiina Saarto, överläkare, professor i palliativ medicin, HUCS Cancercentrum, tfn 050 427 0256, fö[email protected]

Harriet Finne-Soveri, gästande forskningsprofessor, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 040 132 6006, [email protected]

Tuija Ikonen, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 253, [email protected]

Tillbaka till toppen