Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår nya kontrollpunkter för sjukdagpenningsperioden – målet är att stödja återgången till arbetet och identifieringen av rehabiliteringsbehovet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2021 11.38 | Publicerad på svenska 28.9.2021 kl. 16.42
Pressmeddelande 280/2021

Om en person insjuknar, betalas sjukdagpenning för 300 sjukdagar. Under dessa 300 dagar kontaktar antingen den aktör som ansvarar för företagshälsovården eller Folkpensionsanstalten den insjuknade vid den 30, 60 och 90 sjukdagen. Regeringen föreslår nu nya kontrollpunkter vid 150 och 230 dagen. Syftet är att genom att öka utrednings- och bedömningsmetoderna minska de utdragna sjukdagpenningsperioderna genom att stödja återgången till arbetet och identifieringen av rehabiliteringsbehovet. Ett ytterligare mål är att förebygga invalidpensioneringar.

Målet med 30–60–90-regeln, som hänför sig till det nuvarande sjukdagpenningssystemet är att stödja bedömning- och uppföljningsprocessen för arbetsförmågan och tidiga åtgärder under perioder av arbetsoförmåga. Kommittén som dryftar rehabiliteringsreformen konstaterade i sin slutrapport att den nuvarande 30–60–90-modellen har upplevts vara nyttig men den innehåller utvecklingsobjekt. Kommittén konstaterade att det behövs nya kontrollpunkter vid 150 och 230 sjukdagpenningsdagen.

Syftet med propositionen är att komplettera processen för bedömning av arbetsförmågan som ett samarbete mellan arbetstagaren, arbetsgivaren och företagshälsovården. Ett ytterligare mål är att komplettera processen för bedömning av rehabiliteringsbehovet. 

Enligt den gällande lagstiftningen ska arbetsgivaren meddela företagshälsovården när arbetstagarens sjukfrånvaro fortgått i 30 dagar. Folkpensionsanstalten ska utreda en försäkrads behov av rehabilitering senast när antalet dagar med sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning överstiger 60 dagar. Företagshälsovården har till uppgift att utarbeta ett utlåtande om arbetstagarens återstående arbetsförmåga och möjligheter att fortsätta i arbetet, och arbetstagaren ska lämna utlåtandet i fråga till Folkpensionsanstalten senast vid 90 dagar med sjukdagpenning. 

Sjukförsäkringslagen ändras så att arbetstagarens återstående arbetsförmåga och möjlighet att fortsätta i arbetet i fortsättningen vid behov utreds vid 150 och 230 sjukdagpenningsdagen. Bestämmelsen ska tillämpas på alla försäkrade i arbetstagarställning. 

I lagen föreslås dessutom bestämmelser om Folkpensionsanstaltens skyldighet att vid samma kontrollpunkter vid behov bedöma en försäkrads behov av rehabilitering. 

Syftet med bestämmelserna är att stödja arbetstagarens möjligheter att återvända till arbetslivet samt att få behövliga stödåtgärder för arbetsförmågan och för att fortsätta i arbetet. Om ett utlåtande inte lämnas in i enlighet med gällande lagstiftning, följer det ingen risk för personen att sjukdagpenningen avbryts vid de nya kontrollpunkterna.

I enlighet med regeringsprogrammet reformeras rehabiliteringssystemet på basis av rehabiliteringskommitténs förslag och kommitténs arbete är utgångspunkten för utvecklingen av rehabiliteringen. Regeringens proposition är dessutom en av de åtgärder för att främja sysselsättningen bland personer över 55 år som Marins regering fattade beslut om den 17 december 2020.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Mer information:

Annika Juurikko, regeringssekreterare, tfn 029 516 3242

Tillbaka till toppen