Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallitus esittää uusia tarkistuspisteitä sairauspäivärahakaudelle - tavoitteena tukea työhön paluuta ja kuntoutustarpeen tunnistamista

Sosiaali- ja terveysministeriö
27.9.2021 11.38
Tiedote 280/2021

Sairastuessaan henkilölle maksetaan sairauspäivärahaa 300 sairauspäivän ajalta. Näiden 300 päivän aikana joko työterveydestä vastaava toimija tai Kela on sairastuneeseen yhteydessä 30, 60 ja 90 sairauspäivän kohdalla. Hallitus esittää nyt uusia tarkistuspisteitä 150 ja 230 päivän kohdalle. Tavoitteena on selvitys- ja arviointikeinoja lisäämällä vähentää pitkittyneitä sairauspäivärahakausia tukemalla työhön paluuta ja kuntoutustarpeen tunnistamista. Lisäksi tavoitteena on ehkäistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisiä.

Nykyiseen sairauspäivärahajärjestelmään liittyvän 30–60–90 -säännön tavoitteena on tukea työkyvyn arviointi- ja seurantaprosessia ja varhaisia toimia työkyvyttömyysjaksoilla. Kuntoutuksen uudistamiskomitea totesi loppuraportissaan, että nykyinen 30–60–90 -malli on koettu hyödylliseksi, mutta siinä on kehittämiskohteita. Komitea totesi, että uusia tarkistuspisteitä tarvitaan 150 ja 230 sairauspäivärahapäivän kohdalla.

Esityksen tavoitteena on täydentää työkyvyn arviointiprosessia työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyönä. Lisäksi tavoitteena on täydentää kuntoutustarpeen arviointiprosessia. 

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan työnantajan on ilmoitettava työterveyshuollolle työntekijän sairauspoissaolon kestettyä 30 päivää. Kelan on selvitettävä vakuutetun kuntoutustarve viimeistään, kun sairauspäiväraha- ja osasairauspäivärahapäivien lukumäärä ylittää 60 päivää. Työterveyshuollon tehtävänä on laatia lausunto työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä ja työssä jatkamisen mahdollisuuksista, ja työntekijän on toimitettava kyseinen lausunto Kelalle 90 sairauspäivärahapäivään mennessä. 

Sairausvakuutuslakia muutettaisiin siten, että työntekijän jäljellä oleva työkyky ja työssä jatkamisen mahdollisuus selvitettäisiin jatkossa tarvittaessa 150 ja 230 sairauspäivärahapäivän kohdalla. Säännöstä sovellettaisiin kaikkiin työntekijän asemassa oleviin vakuutettuihin. 

Lisäksi laissa ehdotetaan säädettäväksi Kelan velvollisuudesta arvioida samojen tarkistuspisteiden kohdalla tarvittaessa vakuutetun kuntoutustarve. 

Säännöksillä pyrittäisiin tukemaan työntekijän mahdollisuuksia palata työelämään sekä saada tarpeellisia työkyvyn ja työssä jatkamisen tukitoimia. Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesta lausunnon toimittamatta jättämisestä ei seuraisi henkilölle uhkaa sairauspäivärahan katkeamisesta uusilla tarkistuspisteillä.

Hallitusohjelman mukaisesti kuntoutusjärjestelmää uudistetaan kuntoutuskomitean esitysten pohjalta ja kuntoutusta kehittämisen lähtökohtana on kuntoutuskomitean työ. Hallituksen esitys on lisäksi yksi Marinin hallituksen 17.12.2020 päättämistä yli 55-vuotiaiden työllisyyttä edistävistä toimenpiteistä.

Esitys liittyy vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki tulisi voimaan 1.1.2022.

Lisätietoja:

Annika Juurikko, hallitussihteeri, p. 029 516 3242

Sivun alkuun