Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår att giltighetstiden för de temporära undantagen i lagen om utkomstskydd för arbetslösa förlängs till 31.3.2021

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2020 13.47
Pressmeddelande 281/2020

Regeringen föreslår att vissa av de ändringar i fråga om utkomstskydd för arbetslösa som gäller till utgången av 2020 ska fortsätta att gälla till utgången av mars 2021.

Syftet med detta är att trygga löntagarnas försörjning i situationer där sysselsättningen upphör tillfälligt eller helt och hållet på grund av de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusepidemin. De föreslagna lagändringarna innebär också att stödet för mottagandet av arbete och arbetskraftens regionala rörlighet fortsätter. 

Däremot föreslås giltigheten för undantagen i fråga om självriskdagar, arbetsvillkoret och maximitiden upphöra vid årsskiftet. Efter årsskiftet betalas det ingen arbetslöshetsförmån för den självrisktid som föreläggs i början av arbetslösheten, och för att uppfylla arbetsvillkoret krävs det som normalt 26 kalenderveckor arbete. Maximitiden för arbetslöshetsdagpenning börjar också löpa igen. 

Den enklare behandlingen av förmånsansökningar föreslås fortsätta

Vid jämkning av arbetslöshetsförmåner ska den så kallade särskilda jämkningsperioden och den beräknade lönen inte tillämpas före den 1 april 2021. Jämkningen av företagsinkomster utifrån företagarens egen anmälan fortsätter också. 

Arbetslöshetsförmåner kan också i fortsättningen betalas i förskott i större utsträckning

Arbetslöshetsförmån kan temporärt fortfarande betalas ut på basis av ansökan i förskott utan beslut för högst sex månader i stället för de normala två månaderna. 

Höjningen av utkomstskyddet för arbetslösa fortsätter att gälla

Höjningen från 300 euro till 500 euro i månaden av det skyddade beloppet vid jämkning av arbetslöshetsförmåner (från 279 euro till 465 euro under fyra kalenderveckor) fortsätter att gälla fram till utgången av mars 2021.

Den kortare restiden i fråga om rörlighetsunderstöd hålls i kraft

Rörlighetsunderstöd kan fortfarande temporärt betalas för heltidsarbete, om personens dagliga resa till arbetet när anställningen inleds överstiger två timmar i stället för tre timmar som det föreskrivs normalt. Rörlighetsunderstöd kan betalas också om personen flyttar från motsvarande avstånd på grund av arbete.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 mars 2021.

Ytterligare information:

Joni Rehunen, specialsakkunnig, tfn 029 516 3 435

Tillbaka till toppen