Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Cirka 300 remissyttranden om reformen av jouren och den specialiserade sjukvården

Social- och hälsovårdsministeriet
14.9.2016 13.55
Pressmeddelande 135/2016

Till social- och hälsovårdsministeriet lämnades cirka 300 remissyttranden om den reform av jouren och den specialiserade sjukvården som är under beredning. Ministeriet hade begärt utlåtanden om ett utkast till regeringsproposition om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen samt om ett utkast till statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden.

Social- och hälsovårdsministeriet analyserar för närvarande den respons som getts i remissyttrandena, och det informeras mer senare om det viktigaste som kommit fram under analysen.

Det är meningen att regeringens proposition med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och av socialvårdslagen ska lämnas till riksdagen i oktober. Avsikten är att genomföra reformerna sinsemellan samordnade så att de även stöder uppfyllandet av social- och hälsovårdsreformens mål.

Reformerna avses träda i kraft den 1 januari 2017 och övergångstiden kommer att vara 1–2 år.

De förslag som har varit på remiss baserar sig på regeringsprogrammet och riktlinjer som fastställts av ministerarbetsgruppen för reformer.

Remissyttrandena är offentliga. Det har gjorts en sammanställning över remissinstanserna och deras svar i två excel-tabeller. Tabellerna finns här och här.

Ytterligare information:

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, direktör, tfn 0295 163 382, [email protected] (strukturreformen, efter 19.9)
Anne Koskela, regeringsråd, tfn 0295 163 384, [email protected] (hälso- och sjukvårdslagen),
Lotta Hämeen-Anttila, regeringsråd, tfn 0295 163 406, [email protected] (socialvårdslagen)
Timo Keistinen, medicinalråd, tfn 0295 163 385, [email protected] (den specialiserade sjukvården)
Lasse Ilkka, specialsakkunnig, tfn 0295 163 995, [email protected] (den prehospitala akutsjukvården)

Tillbaka till toppen